Публічне адміністрування

На допомогу студентам бібліотека підготувала повнотекстову БД, де підібрані матеріали за спеціальністю “Публічне адміністрування”

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Internet ресурс

Глобальна економіка – історичний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, злиття національних ринків у єдиний світовий ринок.

Глобальна економіка: Навчальний посібник / Н.М. Вдовенко, Л.В. Богач, В.Л. Гераймович, К.С. Кваша, М.М. Павленко. – К. : НУБіП України, 2017. – 319 с.

У навчальному посібнику приділено увагу основним питанням глобальної економіки, зокрема, особливостям становлення глобальної економіки, суті і формам прояву глобалізації, глобальним проблемам людства, сучасній методології глобалістики. Приділено увагу регулятивним інститутам глобальної економіки, транснаціональним корпораціям у системі глобальної економіки, глобальним ринкам та механізмам їх функціонування, глобальний контекст розвитку економіки України. Навчальний посібник укладено відповідно до затвердженої Науково-методичним центром «Агроосвіта» типової програми навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації. Розраховано для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, фахівців аграрного сектору економіки України.

Глобальна економіка: навчальний посібник / Т.В. Шталь, Ю.Б. Доброскок, О.О. Тищенко, Н.В. Проскурніна, Ю.О. Світлична – Харків: Видавництво «Форт», 2016. – 358 с.

Сучасна міжнародна економіка все більше набуває глобального характеру. Це спричинило багато суттєвих змін: виникнення і поширення наднаціональних структур (транснаціональних корпорацій і банків, міжнародних організацій, регіональних угруповань), більш тісний зв’язок між всіма суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий рівень

Липов В. В. Л 61 Глобальна економіка : навчальний посібник : у 2-х частинах. Частина 1. Теоретичні засади глобальних досліджень : [Електронне видання] / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с.

На основі компетентнісного підходу подано теоретико-методологічні засади виявлення й аналізу процесів, що відбуваються в глобальній економіці, і можливих напрямів впливу їхніх наслідків на практичну діяльність підприємств. Розглянуто теоретичні підходи до дослідження глобальної економіки. Посібник доповнено словником базисних термінів курсу, переліком основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів Internet, практичними завданнями для самостійної роботи, що включають вправи на перевірку володіння основними поняттями, стереотипні, діагностичні, евристичні й тестові завдання, навчальні ігри, тематику есе. Рекомендовано для магістрів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

Яковенко Р. В. Глобальна економіка : конспект лекцій / Р. В. Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 57 с

Глобалізація (від фр. global – планетарний, всеосяжний) – всеохоплюючий процес трансформації світового співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей.

Електронне урядування: проблеми, пріоритети, завдання

 

 
Е-урядування – ключ до реформ в Україні 
Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017.

⇒ Частина 1. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії

⇒ Частина 2. Електронне урядування: основи та стратегії реалізації

⇒ Частина 3. Електронна демократія: основи та стратегії реалізації

⇒ Частина 4. Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування

⇒ Частина 5. Інструментиелектронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади

⇒ Частина 6. Моніторинг, оцінювання та прогназування розвитку системи електронного урядування

⇒ Частина 7. Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях

⇒ Частина 8. ІТ-архітектура состеми електронного урядування

⇒ Частина 9. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади

⇒ Частина 10. Електроні послуги

⇒ Частина 11. Доступ до публічної інформації

⇒ Частина 12. Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування

⇒ Частина 13. Захист інформації в системах електронного урядування

⇒ Частина 14. Електронна взаємодія органів публічної влади

⇒ Частина 15. Технології розвитку електронногоурядування та електронної демократії

 

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні

 

 

Термін «Електронне урядування»

 

 

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с

У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Державне управління розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с.

Другий том підручника поєднує дискурс стосовно сучасних теорій публічного управління, державно-управлінської практики провідних країн сучасного світу та потреб Української держави в модернізації державного управління на основі аналізу світових тенденцій його розвитку, узагальнення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду управлінської діяльності. Значна увага приділяється технологічному вдосконаленнюдержавного управління, електронній модернізації та впровадженню в нього менеджменту. Для державних службовців, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.

Інституційне забезпечення розвитку територій України

Наталія Сич, Інна Валентюк, Валентина Сухенко

Аналізуються питання відповідності інституційного забезпечення регіонального розвитку до сучасних соціально-економічних трансформацій в Україні. Досліджуються основні тенденції та пріоритети інституційного забезпечення розвитку територій

Малышева М.А. Теория и методы современного государственного управления. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2011. 280 с.

В учебно-методическом пособии рассмотрены понятие, основные характеристики, функции, методы, особенности государственного управления, а также современные проблемы государственного и муниципального управления. Дан анализ основных современных технологий государственного управления: Раскрыты ключевые этапы развития теории государственного управления. Приведен перечень заданий для семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов, обучающихся по магистерской программе «Управление образованием» по направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление».

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ

Наталія

Фаіг РАГІМОВ

Досліджується формування концептуальних засад удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації. На цій основі систематизуються принципи розробки та функціонування комплексного механізму державного управління на регіональному рівні, що характеризує рівень здатності системи публічного управління не лише функціонувати в умовах суспільних трансформацій, а й запроваджувати інноваційні форми та методи діяльності на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Установлюється, що стратегічним напрямом інституціональних змін у системі державного управління в Україні є трансформація наявної моделі територіального управління, запровадження принципів децентралізації та субсидіарності, імплементація позитивного зарубіжного досвіду регіонального управління. Доводиться, що наявні теорії регіонального розвитку належать до інтегрованого наукового напряму, що поєднує економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші сфери функціонування регіонів з метою формування системи уявлень про закономірності їх розвитку і функціонування.

Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с

У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Відображено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Вивчено зарубіжний досвід державної регіональної політики та управління регіональним розвитком. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.

Федорчак O. ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Розкрито зміст категорії інституційний механізм державного управління”. Проаналізовано і систематизовано існуючі наукові підходи до його трактування. Визначено основні складові інституційного механізму державного управління.

Нова економіка: Навч. посіб.-Тернопіль. – 2016. – 234 с.

Навчальний посібник з дисципліни «Нова економіка» укладено для студентів спеціальності «Економічна теорія» з метою формування у них знань про основу, структуру, основні механізми становлення та функціонування якісно нового типу суспільства – «нової економіки», його переваг та недоліків, можливих ризиків та загроз у розвитку України і в глобальному масштабі.

Горфинколя В. Я. Інноваційне підприємництво / В. Я. Горфинколя, Т. Г. Попадюк.

Розкриті теми, питання і поняття, вивчення яких передбачено вимогами Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Дана загальна характеристика інноваційного підприємництва. Представлені види підприємницької діяльності, а також зарубіжний досвід інноваційного підприємництва. Наведено прогресивні форми взаємодії великих і малих підприємств, закономірності науково-технічного розвитку економіки і їх вплив на підприємництво, сутність інвестиційного клімату в інноваційному підприємництві. Розглянуто регулювання інноваційного підприємництва з боку держави і в окремому регіоні, а також управління інноваційним підприємництвом і його трудовими, фінансовими та іншими ресурсами. Приділено увагу соціальній відповідальності інноваційного підприємництва.

Для студентів, які навчаються за напрямом “Менеджмент”, аспірантів, викладачів вузів. Може бути корисним керівникам і економістам підприємств і фірм.

 

ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»

 

 

Зразки оформлення списків літератури відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

 

Колоїз Ж. В. Основи академічного письма : практикум. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. 178 с.

У практикумі подано ряд практичних завдань (відповідно до навчальної плану та робочої програми), скерованих на вивчення українськомовного академічного письма як різновиду наукового (академічного) спілкування. До кожного заняття запропоновано ті чи ті проблемні питання, що потребують осмислення, теоретичний довідник, що репрезентує потрактування найосновніших понять, які повинні розуміти студенти. Основні теоретичні відомості узагальнені й представлені у вигляді таблиць. Практична частина містить завдання, виконання яких допоможе студентам сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма, зокрема й академічного есе. Актуалізовано інформацію щодо інтерпретації академічного тексту, психологічних, логічних та мовностилістичних засад його редагування. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власного академічного есе.

Короткина  И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика:Учеб. пособ. для вузов / И. Б. Короткина . -Москва: Юрайт, 2015. –

 

Вміння писати наукові тексти є центральним по відношенню до решти дослідним компетенціями. Сьогодні наукова комунікація не обмежується національними, інституційними п навіть дисциплінарними рамками, що особливо помітно в суспільних науках. В основу навчального посібника покладено трансдисциплінарний підхід, який широко використовується в західній традиції викладання академічного письма, але в Росії поки не отримав широкого розповсюдження. Текст розглядається як публічний продукт, а писемність — як процес його нелінійного побудови, причому індивідуальний процес роботи над текстом нерозривно пов’язаний з процесом обговорення його з потенційними читачами, студентами або колегами.

Практика написання ясного, місткого і переконливого наукового тексту починається з перших студентських робіт і не закінчується ніколи, тому посібник буде корисним як студенту, який пише своє перше есе, так і фахівця, який пише наукову статтю. Оскільки в основу посібника покладено міжнародні вимоги до наукового тексту, воно може використовуватися і при підготовці закордонної публікації. Структура посібника дозволяє використовувати його як послідовно, так і вибірково, для вирішення конкретних проблем.

Для студентів, аспірантів і викладачів університетів соціально-економічного та гуманітарного профілю.

 

Приклади бібліографічного опису ДСТУ 7.1.2006

 

 

Розвиток академічної доброчесності в університеті “Нормативно-правова база”

 

Стаття 42 Закону України «Про освіту» – зробити посилання на закон http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print

Пункт 3-1  статті 58  Закону України «Про вищу освіту» – зробити посилання на закон http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print

Наказ «Про затвердження «Положення про академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників ЧНТУ»

Положення про академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників Чернігівського національного технологічного університету

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Наказ «Про затвердження складу Комісії з питань академічної доброчесності»

 

Т.В.Тимошенко, викл., Н.В.Гречихіна, викл. Кіровоградський національний технічний університет Академічне письмо

Розглядається проблема написання будь-якого академічного письма: твору, доповіді, анотації, есе англійською мовою, як засобу розвитку творчого мислення студентів та набуття навичок передачі власної думки за дослідженою темою. В статті надані практичні рекомендації щодо структурування письмової роботи, використання словника, редагування та пошуку відгуків

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. – К., 2016. – 61 с.

 

Запропонована програма курсу розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно. Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси.

Курс складається з трьох основних модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

–              Модуль 1 «Формування академічної культури студента»

–              Модуль 2 «Усне й писемне мовлення. Написання тексту»

–              Модуль 3 «Робота з джерелами. Укладання бібліографії»

 

Адміністративне право України: Підручник. — Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. — 1С: Істина, 2012. — 528 с.

Розділ: Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 

У підручнику систематизовано матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право України”. Разом із текстовим матеріалом Загальної та Особливої частин (двох модулів) також передбачені завдання практичного характеру (практикум) до кожної складової частини у межах зазначених модулів.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Курс адміністративного права України: підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. – Бібліогр. в кінці тем.

Розділ: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

У підручнику висвітлено актуальні питання курсу адміністративного права. Вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.

Матеріали підручника підготовлені з урахуванням змін, що відбулися за останні роки в нашій державі. Адміністративне право розглядається як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства і громадян в процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. Розкриваються зміст адміністративно-правових норм та відносин, структура та призначення публічної адміністрації, форми і методи її діяльності, проходження публічної служби, забезпечення законності. Висвітлені питання адміністративного процесу, а також адміністративної відповідальності, в тому числі за вчинення корупційних правопорушень.

Підручник призначений для викладачів, аспірантів, ад’юнктів, магістрів, студентів та слухачів юридичних навчальних закладів і факультетів України.

 Тимцуник В. І. Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник / Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник. – Полтава: РВВ ПДАА, 2015.-280 с.

 

Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» розрахований для підготовки студентів спеціальностей 7.03060101 і 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Може бути корисним для слухачів навчальних закладів післядипломної освіти, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і фахівців місцевих органів державної влади і самоврядування, громадських діячів.

Харічков С.К. Менеджмент організацій і адміністрування: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь магістра зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / під ред. С.К. Харічкова, Г.А. Дорошук. – Одеса: «Освіта України», 2015. – 444 с.

Розділ: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 

У навчальному посібнику для підготовки до державного іспиту на ступінь магістра зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» представлені дисципліни циклу професійної підготовки: менеджмент організацій, корпоративне управління, управління змінами, управління проектами, управління якістю, фінансовий менеджмент, інформаційні технології і системи в управлінні організацією, договірне право, публічне адміністрування У посібнику також наведені методичні вказівки щодо самостійної підготовки до державного іспиту.

Розраховано на студентів та викладачів менеджерських спеціальностей, буде корисним бізнесменам та менеджерам підприємств.

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Н. В. Федірко, Я. С. Сіренко,

У статті досліджено сучасний стан та проблеми забезпечення стабільності системи публіч них фінансів в Україні. Здійснено детальний аналіз збалансованості вітчизняної бюджетної си стеми та системи фондів соціального страхування, запозичень до державного бюджету та ви трат бюджету на погашення та обслуговування державного боргу. Визначено ключові виклики, що зумовлюють трансформацію системи публічних фінансів України та викликані кризовим станом національної економіки та глобальними тенденціями. Показано негативні наслідки та загрози ендогенних та екзогенних чинників з точки зору посилення проблем стабільності та збалансованості бюджетної системи. Проаналізовано новітні стратегічні програмні документи України у сфері публічного управління державними фінансами. Досліджено відповідність дер жавної фінансової політики України стандартам та критеріям, що використовуються в ЄС та обгрунтовано заходи щодо адаптації вітчизняної системи публічних фінансів до фіскальних правил ЄС.

Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М.І. Карлін. – – К.: Знання, 2011. — 639 с.

 

У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн — членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр. Посібник устаткований необхідними таблицями. До кожного розділу додаються запитання і завдання для самоперевірки знань. У кінці книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси “Фінанси”, “Фінанси зарубіжних країн”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, а також для студентів інших спеціальностей, яких цікавлять особливості фінансових систем розвинутих країн.

 

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції і роль як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансова політика та фінансовий механізм. Охарактеризована за внутрішнім змістом і організаційною структурою фінансова система та її складові — сфери і ланки фінансових відносин, фінансові органи та інституції. Наведені схеми організації фінансової діяльності на кожному рівні економічної системи та грошові потоки суб’єктів фінансових відносин.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

 

Реформа державних фінансів

Урядовий портал

Розпутенко І. В. Державні фінанси: навч.-метод. посіб. (для самост. вивч. слухачами дисципліни “Державне управління в економічній сфері”). – К. : НАДУ, 2008. – 64 с.

У навчально-методичному посібнику стисло представлені складові державних фінансів. Починаючи від загальної характеристики державних фінансів, у виданні викладаються питання державних надходжень, державних видатків, формування бюджету і функціонування бюджетної системи. Для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України.

Розпутенко І. В. Публічні фінанси : навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси”. – К. : НАДУ, 2008. – 48 с.

У навчальному посібнику лаконічно висвітлюються роль держави та її функції, вивчення яких робить процес державного управління фінансово-ціннісним; аналізуються основи державних фінансів; визначається сутність суспільних благ. Особлива увага приділяється питаннямоподаткування. Для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання теорії фінансів у систематизованому виді з сучасною системою оцінок. Підручник устаткований контрольними запитаннями і тестами для перевірки знань студентів, узагальненнями підходів до трактування категорій, списком рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом підручник відповідає програмі навчального курсу “Фінанси”, який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.https://pidruchniki.com/10000210/finansi/teoriya_finansiv

Транспарентність публічних фінансів – протидія корупції: монографія : [за заг. редакцією д-ра екон. наук І.О. Школьник і д-ра екон. наук Т.Г. Савченка]. – Суми : видавництво «Ярославна». 2018. 186 с.

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні механізми забезпечення транспарентності публічних фінансів як передумови протидії корупції в Україні. Рекомендована для фахівців у галузі публічних фінансів, викладачів, науковців, аспірантів та студентів.

Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення та актуальні проблеми курсу «Управління персоналом». У посібнику наводиться короткий зміст лекцій, основні поняття до кожної теми, завдання та питання до обговорення, рекомендації до розв’язання задач, а також тестові завдання для закріплення набутих теоретичних знань та типові завдання для проведення модульних контрольних робіт

Управление персоналом : учебник : [пер. с укр.] / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков и др.] ; под общ. и науч. ред. к.э.н., проф. В. М. Данюка. — К. : КНЭУ; Краматорск : НКМЗ, 2013. — 693, [3] с

На базе системного подхода рассматриваются сложные вопросы теории и практики управления персоналом организаций, функционирующих в конкурентной среде. В первой части учебника освещаются теоретико-методические основы управления персоналом на современном предприятии. Вторая часть включает главы, в которых раскрываются важнейшие технологии управления персоналом. Учебник содержит множество рисунков и примеров решения сложных проблем управления персоналом как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях. Для преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведений, работников предприятий, лиц, проходящих повышение квалификации по разным формам и методам обучения.

Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни “Управління персоналом”.

Михайлова Л. І. Управління персоналом: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

В навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи управління персоналом, аналізуються сучасні підходи до формування кадрового складу організацій, викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться методичні рекомендації проведення ділових ігор, тренінгів, ситуаційних вправ, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.
Навчальне видання розраховане на студентів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам кадрових служб і організацій та всім, хто цікавиться проблемами сучасного кадрового менеджменту.

Крос-культурний менеджмент і управління персоналом як складові системи стратегічного управління / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 65 (1). – С. 103-118.

У статті розглянуто підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо визначення і місця організаційної культури, крос-культурного менеджменту і управління персоналом в системі стратегічного управління при досягненні цілей організації в ринковому середовищі. Узагальнено різні точки зору щодо співвідношення указаних понять. Запропоновано авторське тлумачення системоутворюючих взаємозв’язків крос-культурного менеджменту і управління персоналом як визначальних складових стратегічного управління. Обґрунтовано використання конкретного категоріального апарату у визначенні системних зв’язків елементів стратегічного управління. Запропоновано перелік заходів довготривалого характеру щодо реалізації сучасних підходів до широкого впровадження стратегічного управління в практику українських організацій.

Тарасова К. И. Влияние электронного рекрутинга на процесс найма персонала / К. И. Тарасова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 1 (13). – С. 157-160.

У статті розглянуто специфічні особливості електронного рекрутингу персоналу на підприємстві. Проаналізовано середній час, який користувачі проводять у Мережі, виявлено тенденцію розвитку цього показника. Досліджено позитивні та негативні сторони е-рекрутингу кандидатів. Виявлено основні риси рекрутингу через соціальні мережі. Надано рекомендації щодо вдосконалення системи набору персоналу.

Кузнецова І. О. Науково-методичні засади формування системи трудової мотивації персоналу / І. О. Кузнєцова, А. М. Кузнєцов // Регіональна економіка та управління Східноукраїнського інституту економіки та управління. – 2015 –№ 3 (06). – С. 94-97.

Стаття присвячена проблемам формування системного підходу до організації ефективної діяльності персоналу банків. Запропоновано засади формування системи управління мотивацією персоналу: доведено необхідність використання підсистем, а також визначено їх ієрархію. Виокремлено чотири підсистеми мотивації: внутрішню, зовнішню, оцінки використання інструментів мотивації та управління операційним ризиком. Доведено, що використання методів пропонованих підсистем дозволить більш точно оцінити ефективність інструментів мотивації, а результатом погоджування взаємодії складових пропонованої системи буде отримання синергетичного ефекту.

Пучкова С. І. Управління кадровою безпекою підприємства через сучасні кадрові технології / С. І. Пучкова // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – С. 43–54.

Визначено актуальні питання в сфері кадрової безпеки підприємства та зазначено на їх взаємозв’язок із системою управління персоналом. Наведено різні підходи щодо визначення понять «кадрова безпека» та «кадрові технології». Досліджено сучасні технології кадрової роботи. Обґрунтовано доцільність їх впровадження для мінімізації ризиків з боку персоналу.

ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська