Дисципліни циклу загальної підготовки

Автор

Назва

Рік

Атаманчук П.С.; Мендерецький В.В.

Безпека життєдiяльностi

2017

Запорожець О.І.; Заплатинський В.М.

Безпека життєдiяльностi

2013

Атаманчук П.С.; Мендерецький В.В.

Безпека життєдiяльностi

2011

Мягченко О.П.

Безпека життєдiяльностi людини та суспiльства

2010

Кучма М.М.

Цивiльна оборона (цивiльний захист)

2014

Стеблюк М.І.

Цивiльна оборона

2006

Автор

Назва

Рік

Литвин І.І.

Вища математика

2017

Барковський В.В.

Вища математика для економiстiв

2017

Коляда Р.В.

Вища математика

2015

Вiтюк В.Ф.

Курс вищої математики для студентiв економiчних спецiальностей: У 2-х ч. : Частина 1

2006

Вiтюк В.Ф.

Курс вищої математики для студентiв економiчних спецiальностей: У 2-х ч. : Частина 2

2006

Железнякова Е.Ю.; Лебедєва
І.Л.; Норiк Л.О.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика

2016

Медведєв, М. Г.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика

2015

Барковський В.В.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика

2010

Кармелюк Г.І.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика

2007

Автор

Назва

Рік

заг. ред. Звєряков М.І

Економiчна теорiя: полiтична економiя

2014

Базилюк А.В.

Економiчна теорiя. Практикум

2018

Костюк В.С.

Економiчна теорiя

2018

Бiлецька Л.В.

Економiчна теорiя. (Полiтекономiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка)

2017

Горлач М.І. та ін.

Економiчна теорiя

2017

Сірко А.В.

Економiчна теорiя. Полiтекономiя

2014

ред. Базилевич В.Д.

Економiчна теорiя: Полiтекономiя

2014

ред. Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Полiтекономiя

2012

ред. Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Мiжнародна
економiка

2012

Базилюк А.В.; Дерiй Ж.В.; Концева В.В.

Економiчна теорiя. Практикум

2012

ред. Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Мiкроекономiка

2012

ред. Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Макроекономiка

2012

ред.. Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Нацiональна
економiка

2012

ред. Семененко В.М.; Коваленко Д.І.

Економiчна теорiя: Полiтекономiя

2011

Мацелюх Н.П.

Економiчнi теорiї в системi наукових економiчних знань

2017

 

Автор

Назва

Рік

Ковалик Н. В.

English for international economics

2014

Добавко, О. В.

Английский язык : экономика и финансы

2017

Мотузка, К.Н.

Английский язык для индустрии гостеприимства

2017

Аванесян Ж. Г.

Английский язык для экономистов

2013

Ковалик Н.А.

Англiйська мова з основ мiжнародної економіки

2014

Дубравська Д.М.

Англiйська мова. Сучасна граматика

2012

Автор

Назва

Рік

Бакушевич, Я. М.

Iнформатика та комп’ютерна технiка

2014

Апатова Н.В.

Iнформатика для економiстiв

2011

Наливайко Н.Я.

Iнформатика

2011

Мельникова О.П.

Економiчна iнформатика

2010

Автор

Назва

Рік

Мацелюх Н.П

Iсторiя економiки та економiчної думки. Полiтична економiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка

2014

Кухар О.В.

Iсторiя економiки та економiчної думки

2015

Шевченко О.О.

Iсторiя економiки та економiчної думки: сучаснi економiчнi теорії

2012

Любохинець Л. С

Iсторiя полiтичних та економiчних вчень

2013

Грiгорян Г.Г.; Губарєв О.О.; Калачник Т.Є.

Iсторiя економiки та економiчної думки

2010

Т. В. Ус ; Калачник Т.Є.;

 I. Ф. Лiсна

Економiчна iсторiя

2012

ред. Гейц В.М.; ред.  Тарасович В.Н.

Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее: в 2-х ч.

2014

Несененко П.П.

Iсторiя економiчних учень

2017

Автор

Назва

Рік

Мельник А.І.

Iсторiя України

2018

I.В. Тетарчук;  Т.Є. Дякiв

Iсторiя України

2018

I.В.Тетарчук;Т.Є. Дякiв

Iсторiя України

2015

Комаринська З.М.

Iсторiя України

2006, 2014

Смоленський С. М.

Iсторiя України

2013

Гарiн В.Б.

Iсторiя України

2012

Кордон М.В.

Українська та зарубiжна культура

2010

Скрипник М.О.

Iсторiя України

2003

Автор

Назва

Рік

Бiлецька Л.В.

Економiчна теорiя. (Полiтекономiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка)

2017

заг. ред. Звєряков М.І.

Макроекономiка

2016

Тюхненко Н.А.

Макроекономiка

2016

заг. ред. Макаренко М.І.

Макроекономiка

2014

Клiменко О.М.

Макроекономiка: навчальний посiбник для самостiйного вивчення дисципліни

2012

Круш П.В.

Макроекономiка та її регулювання

2012

Тарасович В.М.

Економiчна теорiя. Макроекономiка

2012

Гронтковська Г.Е.

Макроекономiка: практикум

2011

Харкянен Л.В.

Макроекономiка

2011

Гронтковська Г.Е.

Макроекономiка

2010

ред. Пилипенко Г.М.

Макроекономiка

2010

 

Автор

Назва

Рік

Мацелюх Н.П.

Iсторiя економiки та економiчної думки. Полiтична економiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка

2014

Пилипенко В.В. та ін.

Мiкроекономiка. Практикум

2018

ред. В. Г Федоренко; М.П.
Денисенко

Макро-та мiкроекономiка:
теоретичнi аспекти

2013

ред. Попов О.Є.; Оленко В.І.; Колеснiченко І.М.

Мiкроекономiка

2013

Косiк А.Ф.

Мiкроекономiка

2017

Гронковська Г.Е.

Мiкроекономiка. Практикум

2017

Бiлецька Л.В.

Економiчна теорiя. (Полiтекономiя.
Мiкроекономiка. Макроекономiка)

2017

Поплавська Ж.В.

Мiкроекономiка. Теорiя i практика управлiнської економiки

2012

Ред. Тарасевич В.М.

Економiчна теорiя. Мiкроекономiка

2012

Калiнiченко О.В.

Мiкроекономiка: навчальний посібник

2008

Безугла В.О.

Мiкроекономiка

2007

Звєряков М.І.

Мiкроекономiка: навчальний посiбник

2006

Автор

Назва

Рік

упоряд. Тетарчук I.В.

Дiлова українська мова

2018

упоряд. I. В. Тетарчук

Дiлова українська мова за професiйним спрямуванням

2018

Купрата Н.Я.

Українська мова для iноземних студентiв

2018

ред. Глущенко В.А.

Мова як система

2018

Злотницька І.М.

Дiлова українська мова

2017

Черемиська О.С.

Українська мова (за професiйним спрямуванням)

2016

Черемиська О.С.

Українська мова науки, аналiтичної сфери та управлiння

2014

Линчак І.М.

Українська мова (за професiйним спрямуванням)

2014

Шевчук С.В.

Українська мова за професiйним спрямуванням

2013

Добровольська К.П.та ін.

Українська мова для економiстiв

2012

Автор

Назва

Рік

I.В.Тетарчук; Т.Є. Дякiв

Полiтологiя

2015

Скрипникова Л.В.

Полiтологiя

2014

Гелей С.Д.

Полiтологiя

2013

Лапiн К.В.

Полiтологiя: конспект лекцiй

2007

Матвєєв С.О.

Економiчна соціологія

2004

Матвєєв С.О.

Економiчна соцiологiя

2006

Автор

Назва

Рік

Пентилюк М.І.

Дiлове спiлкування та культура мовлення

2018

Ред. Гриценко Т.Б.

Етика дiлового спiлкування

2017

Ходакiвський Є.І.

Психологiя управлiння

2015

Яхно Т.П.

Конфлiктологiя та теорiя переговорiв

2012

Козлова Г.М.

Психологiя управлiння

2010

Власова О.І.

Соцiальна психологiя органiзацiй та управлiння

2010

Фiлоненко М.М.

Психологiя спілкування

2008

Автор

Назва

Рік

Козак, Н. Л.

Унiверситетська освiта

2011

укл. Домбровська Л. Ф.

Унiверситетська освiта

2007

Товканець Г.В.

Унiверситетська освiта

2012

Автор

Назва

Рік

Юшкевич Ю.С

Структурно-логiчнi схеми з дисциплiниФiлософiя” для студентiв I курсу всiх форм навчання всiх спецiальностей. Частина I.

2018

Симоненко С.П. та iн.

Практикум з дисциплiниФiлософiя” для студентiв I
курсу всiх форм навчання
всiх спецiальностей. Частина II

2017

Петрусенко В.Л.

Фiлософiя

2014

Бондаревич І.М.

Фiлософiя

2013

заг. ред. Чешко В.Ф.

Фiлософiя

2013

Петрусенко В.Л.

Фiлософiя у 2-х частинах : свiтова фiлософiя, фундаментальнi
проблеми фiлософiї; релiгiєзнавство,
етика та естетика, логiка

2011

Бичко А.К. та ін

Фiлософiя

2010

Дисципліни циклу професійної підготовки

Автор

Назва

Рік

П.М. Карась

Банкiвська система: навчальний посiбник

2015

Кузнецова С.А.

Банкiвська система: навчальний посiбник

2014

ред. Реверчук С.К.

Банкiвська система: пiдручник

2013

Холодна Ю.Є.

Банкiвська система: навчальний посiбник

2013

Вовчак О.Д.

Банкiвська справа: навчальний посiбник

2010

Вовчак О.Д.

Кредит i банкiвська справа: пiдручник

2008

Петрук О.М.

Банкiвська справа: Навчальний посiбник

2004

 

Автор

Назва

Рік

Скоробогатова Н.Є.

Бухгалтерський облiк

2017

Михайлов М.Г.

Бухгалтерський облiк у бюджетних установах

2018

ред. Максiмова В.Ф.

Бухгалтерський облiк : в 2-х ч

2013

Сльозко Т.М.

Бухгалтерський облiк в умовах iнституцiйних перетворень

2017

Гудзь Н. В

Бухгалтерський облiк

2016

Лаговська О.А.

Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством

2018

Блакитна Г.В.

Бухгалтерський облiк. Практикум

2017

ред. Блакитна Г.В.

Бухгалтерський облiк в торгiвлi та ресторанному господарствi

2017

Автор

Назва

Рік

Кутiшенко В.П.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2018

Видра О.Г.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2017

Видра О.Г.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2011

Кутiшенко В.П.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2005

Кутiшенко В.П.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2018

Видра О.Г.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2017

Видра О.Г.

Вiкова та педагогiчна психологiя

2011

Автор

Назва

Рік

Арiон О.В.

Географiя туризму

2013

Рявкін В.Г. та .

Географiчнi аспекти розвитку туризму

2010

Романов А.А.

География туризма

2003

Рутинський М.Й.

Географiя туризму України

2004

Блiй Г.

Географiя: свiти, регiони, концепти

2004

Семенов  В.Ф.

Географiя туризму

2016

за ред. А.П. Голико

География мирового хозяйства

2008

Автор

Назва

Рік

Вовчак О.Д.

Грошi та кредит

2017

Круш П.В.

Грошi та кредит

2016

Аранчiй В.І.

Грошi та кредит

2014

Вовчак О. Д.

Грошi та кредит

2013

Коваленко Д.І.

Фiнанси, грошi та кредит: теорiя та практика

2013

Вовчак О.Д.

Грошi та кредит

2012

Коваленко Д.І.

Грошi та кредит

2012

Автор

Назва

Рік

Палій А.А.

Диференціальна психологія

 

Кондрашихина О.А.

Дифференциальная психология

2009

Автор

Назва

Рік

Кучерявий В.П.

Екологiя

2001

Юрченко Л. I

Екологiя

2017

Бiлявський Г.О.

Основи екологiї

2004

Дерiй С.I

Основи екологiї

2000

Федоренко О.І.

Основи екологiї

2006

Мягченко О.П.

Основи екологiї

2010

Запольський А.К.

Основи екологiї

2001

Семенов В.Ф.

Екологiзацiя економiки регiону

2003

Автор

Назва

Рік

Голiков А.П.

Економiка зарубiжних країн

2017

ред. Козак Ю.Г.

Свiтова економiка

2018

ред. Козак Ю.Г.

Економiка зарубiжних країн

2007

Автор

Назва

Рік

Гринчуцький В.І.

Економiка пiдприємства

2018

Маслак О.І.

Економiка промислового пiдприємства

2017

Захарченко В.І.

Економiка пiдприємства : практикум

2017

Гринчуцький В.І.

Економiка пiдприємства

2012

Маслак О.І.

Економiка промислового пiдприємства

2011

ред. Янковий O.Г.

Економiка пiдприємства в умовах ринкових перетворень

2010

Автор

Назва

Рік

Пащенко І.Н.

Економiка працi та соцiально-трудовi відносини

2014

Акулов М.Г. та ін.

Економiка працi i соцiально-трудовi відносини

2012

Збрицька Т.П.

Економiка працi та соцiальнотрудовi вiдносини

2010

Пащенко І.Н.

Економiка працi та соцiально-трудовi відносини

2014

Акулов М.Г. та ін.

Економiка працi i соцiально-трудовi відносини

2012

Збрицька Т.П.

Економiка працi та соцiальнотрудовi вiдносини

2010

Пащенко І.Н.

Економiка працi та соцiально-трудовi відносини

2014

Автор

Назва

Рік

Шиян А.І.

Економiчна кiбернетика : вступ до моделювання соцiальних i економiчних систем

2011

Шарапов О.Д.

Економiчна кiбернетика

2009

Пономаренко Л.А.

Основи економiчної кiбернетики

2002

Автор

Назва

Рік

Бутко М.П.

Економiчна психологiя

2018

Лож кін Г.В.

Економiчна психологiя

2008

Лож кін Г.В.

Економiчна психологiя

2007

Автор

Назва

Рік

Максименко С.Д.

Експериментальна
психологiя

2008

Горбунова В.В.

Експериментальна
психологiя в схемах i таблицях

2007

Галян О.І., Галян О.М.

Експериментальна психологiя

2012

 

Автор

Назва

Рік

 

Сергєєнкова О. П та ін. 

Загальна психологiя

2012

 
 

В. В. Волошина ;

Л. В. Долинська

Загальна психологiя: Практикум

2010

 

Максименко С.Д.

Загальна психологiя

2010

 

Пальм Г.А.

Загальна психологiя

2009

 

Максименко С.Д.

Загальна психологiя

2008

 

Автор

Назва

Рік

Максименко С.Д.

Загальна психологiя

2004

ред. Шкурупiй О. В.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства

2012

Макогон Ю.В.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства

2006

Дідівський М.І.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства

2006

Тюрiна Н.М.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства

2013

Автор

Назва

Рік

Роменець В.А.

Iсторiя психологiї: XVII столiття.
Епоха Просвiтництва

2006

Роменець В.А.

Iсторiя психологiї: Стародавнiй
свiт. Середнi вiки. Вiдродження

2005

Данилюк І.В.

Iсторiя психологiї в Українi

2003

Роменець В.А

Iсторiя психологiї ХХ столiття

1998

Роменець В.А

Iсторiя психологiї XIX – початку XX столiття

1995

Автор

Назва

Рік

Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю.

Історія туризму

2005

Абрамов В.В. Тонкошкур М.В.

Історія туризму

 

Автор

Назва

Рік

Яхно Т.П.

Конфлiктологiя та теорiя переговорiв

2012

Цюрупа М.В.

Основи конфлiктологiї та теорiї переговорiв

2012

Козлова Г.М.

Конфлiктологiя

2010

Орлянський  В. С.

Конфлiктологiя

2007

Скiбiцька Л.І.

Конфлiктологiя

2007

Козлова Г.М.

Психологiя управлiння i конфлiктологiя

2007

Кiянка І.Б.

Полiтична конфлiктологiя

2008

Автор

Назва

Рік

ред.
Лібанова Е.М.

Людський розвиток в Українi : iнституцiйне пiдгрунтя соцiальної  вiдповiдальностi  

2017

Лебедєв І.В.

Корпоративна
соцiальна вiдповiдальнiсть
у контекстi впровадження концепцiї  гiдної працi

2014

Дорошук Г.А.

Органiзацiйноекономiчнi аспекти реструктуризацiї як iнструмента
ефективного
корпоративного
управлiння: системний пiдхiд

2012

ред.
Редькiн О.С.

Корпоративна
соцiальна вiдповiдальнiсть:
моделi та управлiнська
практика

2011

Котлер  Ф.

Корпоративна
соцiальна вiдповiдальнiсть.
Як зробити якомога бiльше добра для  вашої компанiї та суспiльства

2005

Автор

Назва

     Рік

Лепейко Т.І.

Органiзацiйна поведiнка

     2013

Новак В.О.

Органiзацiйна поведiнка

     2013

Нестуля О.О.

Основи лiдерства. Тренiнг лiдерських якостей та практичних навичок менеджера

     2013

Скiбiцька Л.І.

Лiдерство та стиль роботи менеджера

2009

Автор

Назва

Рік

Парсяк В.Н.

Маркетинг: сучасна концепцiя та технологiї

2015

ред. Ковальчук С. В.

Маркетинг

2011

Турченюк М.О.

Маркетинг

2011

Коваленко В.В.

Маркетинг

2011

Жаровська І. О.

Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи

2016

Кузнецова С.А.

Фiнансовий менеджмент

2018

заг. ред. I. О.
Школьник

Фiнансовий менеджмент

2015

заг. ред. Поддєрьогiн А.М.

Фiнансовий менеджмент. Практикум

2015

заг. ред. I. О.
Школьник

Фiнансовий менеджмент:

2014

Кузнецова  С.А.

Фiнансовий менеджмент

2014

Мицак  О.В.

Фiнансовий менеджмент

2013

 Непочатенко О.О.

Фiнансовий менеджмент

2013

Лепейко Т.І.

Фiнансовий менеджмент

2012

Сорокiвська М.В.

Фiнансовий менеджмент (математичний iнструментарiй)

2011

Пазинич В.І.

Фiнансовий менеджмен: навчальний посiбник

2011

Євтух О.Т.

Фiнансовий менеджмент для магiстрiв i не тiльки

2011

Автор

Назва

Рік

Iлляшенко, С. М.

Маркетинговi дослiдження

2006

Сотнiков Ю.М.

Маркетинговi дослiдження iз  застосуванням пакета SPSS

2016

Полторак В. А.

Маркетинговi дослiдження

2014

Зозулев А.В.

Маркетинговые исследования

2008

Автор

Назва

Рік

ред. Ковтуненко К. В.

Менеджмент зовнiшньоекономiчної та iнновацiйної дiяльностi (для магiстрiв)

2018

ред. Бутко М.П.

Менеджмент iнновацiйної дiяльностi

2018

Самокиш, О.В.

Креативний менеджмент

2018

ред.Філіппова С.В.

Механiзми та iнструменти менеджменту дiяльностi сучасного підприємства: монографiя

2017

Захарченко, В. I.

Iнновацiйний менеджмент

2017

Осовська Г.В.

Комунiкацiї в менеджментi

2003

Кравченко В.О.

Менеджмент

2013

Кравченко В.О.

Основи менеджменту

2012

Тимохова, Г.Б.

Менеджмент

 2017

Бондар О.В.

Ситуацiйний менеджмент:

2012

Туленков М.В.

Сучаснi теорiї менеджменту

2012

Моргулець  О.Б.

Менеджмент у сферi послуг:

2012

ред. Михайлов С. I.

Менеджмент

2012

Гуменник В. І.

Менеджмент органiзацiй

2012

Гiрняк О.М.

Менеджмент

2012

Рульєв В.А.

Менеджмент

2011

Мартыненко Н.М.

Основы менеджмента

2011

Дяченко Т.О.

Основи менеджменту

2010

Лепейко Т.І.

Менеджмент

2010

Ястремська О.М.

Бренд-менеджмент:

2010

Автор

Назва

Рік

Войнола Р.Х.

Методика викладання дисцiплин соцiально-педагогiчного
циклу

2012

Бочелюк В.Й.

Методика та органiзацiя наукових дослiджень з психології

2008

Власова О.І.

Методика викладання
психології

2011

Жуков С.М., Самойлов В.В.

Викладання психологічних дисциплін у сучасних навчальних закладах

2015

Автор

Назва

Рік

Шкурупiй В.Г.

Системи технологiй

2008

Остапчук М.В.

Система технологiй

2007

Бухкало С.І.

Загальна технологiя харчової промисловостi у прикладах i задачах

2014

Козак Ю.Г.

Мiжнародна економiка : в питаннях та вiдповiдях

2017

ред. Тарасевич В.М.

Мiжнародна економiка

2012

Гронтковська Г.Є.

Мiжнародна економiка

2017

ред. Козак Ю.Г.

Международная экономика

2012

ред. Козак Ю.Г.

Международная экономика: в вопросах и ответах

2013

Румянцев А.П.

Мiжнародна економіка: практикум

2007

Автор

Назва

Рік

Канiщенко О.Л.

Мiжнародний маркетинг у дiяльностi українських пiдприємств: монографiя

2007

Мальська М.П.

Мiжнародна маркетингова дiяльнiсть: теорiя та практика

2013

Пурська, I.С.

Мiжнародний маркетинг

2012

ред.  М. I. Барановська

Мiжнародний маркетинг: в питаннях та вiдповiдях

2013

Новошинська Л.В.

Мiжнародний маркетинг

2004

Автор

Назва

Рік

Ковешнiков В.С.

Органiзацiя готельно-ресторанної справи

2015

Сокол Т.Г.

Органiзацiя обслуговування в готелях i туристичних комплексах

2012

Мальська М.П.

Готельний бiзнес: теорiя та практика

2009

Нечаюк Л.І.

Готельно-ресторанний бiзнес: менеджмент

2017

Мальська М.П.

Готельний бiзнес: теорiя та практика

2017

Круль Г.Я.

Основи готельної справи

2017

Круль Г.Я.

Основи готельної справи

2011

Автор

Назва

Рік

Архипов В.В.

Ресторанна справа

2018

Архипов В.В.

Органiзацiя ресторанного господарства

2017

Бондарь, К.Л.

Бары и рестораны:организация обслуживания

2017

Доценко, В.Ф.

Устаткування закладiв ресторанного господарства

2016

Машир, Н. П.

Ресторанний сервiс та секрети гостинностi

2014

Iванова, Л. О.

Монiторинг свiтового ринку готельних i ресторанних послуг

2014

Мальська М.П.

Ресторанна справа: технологiя та органiзацiя обслуговування туристiв ( теорiя  та практика)

2013

Архiпов В.В.

Органiзацiя ресторанного господарства

2012

Архiпов В.В.

Органiзацiя обслуговування у закладах ресторанного господарства

2012

заг. ред. П’ятницька Г.Т.

Органiзацiя обслуговування у закладах ресторанного господарства

2011

Мостова, Л.М.

Органiзацiя обслуговування на пiдприємствах ресторанного господарства

2010

Ковешнiков В.С.

Органiзацiя готельно-ресторанної справи

2015

Захарчук В.Г.

Технологiя продукцiї ресторанного господарства

2016

Архiпов В.В.

Ресторанна справа: Асортимент, технологiя i управлiння якiстю продукцiї в сучасному ресторанi

2008

Автор

Назва

Рік

Доброва Н.В.

Основи бiзнесу

2018

Мельников А.М.

Основи органiзацiї бiзнесу

2013

ред. Кучеренко В.Р.

Основи бiзнесу: Практичний курс

2010

Автор

Назва

Рік

Герасименко В.Г.

Туризмознавство

2005

Биржаков М.Б.

Введение в туризм

2001

Биржаков М.Б.

Введение в туризм

2006

Биржаков М.Б

Введение в туризм

2004

Зима О.Г.

Основи туризму: У 2-х частинах

2009

Автор

Назва

Рік

Грабовець-кий Б.Є.

Економiчне прогнозування i планування

2003

Пашута М.Т.

Прогнозування та програмування економiчного i соцiального розвитку

2005

Автор

Назва

Рік

Колпаков В.М.

Самоменеджмент

2008

ред. Хананова Н.

Время для компании. Корпоративный тайм-менеджмент

2011

Скiбiцька Л.І.

Тайм- менеджмент

2009

Автор

Назва

Рік

Шкурупiй В.Г.

Системи технологiй

2008

Остапчук М.В.

Система технологiй

2007

Бухкало С.І.

Загальна технологiя харчової промисловостi у прикладах i задачах

2014

 

Автор

Назва

Рік

Власова
О.І.

Соцiальна психологiя органiзацiй та управлiння

2010

Москаленко
В.В.

Соцiальна психологiя

2008

Волянська О.В.

Соцiальна психологiя

2008

Циба В.Т.

Системна соцiальна психологiя

2006

Полiщук В.М.

Соцiальна психологiя

2006

Москаленко
В.В.

Соцiальна психологiя

2005

Орбан-Лембрик Л.Е.

Соцiальна психологiя особистостi i спілкування

2004

Автор

Назва

Рік

Мальчик М.В.

Фiнансова статистика:

2017

Шкурупiй О.В.

Митна статистика:

2017

Пiдгорний А.З.

Соцiально-демографiчна статистика:

2017

Самотоєнкова О.В.

Соцiально-демографiчна статистика

2017

Ющенко Н. Л.

Статистика

2015

Кремень В.М.

Фiнансова статистика:

2014

Мармоза  А.Т.

Теорiя статистики

2013

Пiдгорний А.З. та ін.

Статистика

2013

Горкавий В.К.

Статистика

2012

Опря А.Т.

Статистика (модульний варiант з програмованою формою контролю знань)

2012

Подгорный А.З.

Статистика: учебное пособие для иностранных студентов

2012

Макаренко М.В.

Теорiя статистики

2012

Укл. Милашко ОГ. та .

Статистика: курс лекцiй

2011

Бек В.Л.

Практикум з теорiї статистики

2011

Матковський С.О.

Статистика: практикум: навчальне видання

2011

Автор

Назва

Рік

Горбач Л.М.

Страхування: пiдручник

2018

Кропельницька С.О.

Соцiальне страхування: навчальний посiбник

2013

Мальований М.І.

Соцiальне страхування: навчальний посiбник

2012

Безугла В.О.

Соцiальне страхування: навчальний посiбник

2011

Фисун І.В.

Страхування: навчальний посiбник

2011

Долгошея Н.О.

Страхування в запитаннях та вiдповiдях: навчальний
посiбник

2010

Автор

Назва

Рік

Свидрук І.Г.

Теорiя органiзацiї

2014

Лепейко Т.І.

Органiзацiйна поведiнка

2013

Новак В.О.

Органiзацiйна поведiнка

2013

Д. Гелрiгел та .

Органiзацiйна поведiнка

2001

Савчук Л.М.; [та .]

Органiзацiйна поведiнка

2001

Автор

Назва

Рік

Захарчук В.Г.

Технологiя продукцiї ресторанного господарства

2016

Архiпов В.В.

Ресторанна справа: Асортимент, технологiя i управлiння якiстю продукцiї в сучасному ресторанi

2008

Пересiчний М.І.

Технологiя продукцiї громадського харчування з використанням бiологiчно  активних добавок

2003

Автор

Назва

Рік

уклад. Маданi М.М.

Товарознавство смакових товарiв

2013

уклад. Маданi М.М.

Товарознавство харчових жирiв

2013

I. С. Полікарпов та ін.

Товарознавство. Непродовольчi товари

2013

Бiрта Г.О.

Товарознавство сировини, матерiалiв i засобiв виробництва

2013

Бiрта Г.О.

Товарознавство продовольчих товарiв (спецкурс)

2012

Оснач О.Ф.

Товарознавство

2004

Автор

Назва

Рік

Дороніна М.С.

Методичнi основи
розвитку функцiй керiвника: монографiя

2009

Федорчук В.М.

Тренiнг особистiсного
зростання

2018

ред.
Азаренкова Г.М.

Тренiнговi технологiї
навчання у практичнiй пiдготовцi студентiв (дiловi та  рольовi iгри)

2010

Нестуля О.О.

Основи лiдерства.Тренiнг
лiдерських якостей та практичних навичок менеджера

2013

Блэклок, Джин

Технологии
командной игры: руководство для лидера

2008

Автор

Назва

Рік

Семенов В.Ф.

Туристичне країнознавство

2013

Семенов В.Ф.

Туристичне країнознавство

2010

Мальська М.П.

Туристичне країнознавство. Європа

2010

Мальська М.П.

Туристичне країнознавство. Європа

2009

   Мальська М.П.

Туристичне країнознавство Азiя та Океанiя

2013

Стафiйчук В.І.

Туристичне країнознавство. Європа, Азiя, Австралiя та Океанiя

2009

Петранiвський В.Л.

Туристичне краєзнавство

2008

Мальська М.П.

Туристичне країнознавство

2018

Панкова Є.В.

Туристичне краєзнавство

2009

Автор

Назва

Рік

Любiцева, О.О.

Туристичнi ресурси України

2013

Любiцева О.О.

Туристичнi ресурси України

2007

Гродзинська І.О.

Туристськi ресурси України

2004

Автор

Назва

Рік

Бедринець М.Д.

Фiнанси пiдприємств

2018

Данiлов О.Д.

Фiнанси пiдприємств у запитаннях i вiдповiдях

  2016

Непочатенко О.О.

Фiнанси пiдприємств

2013

Поддєрьог А.М

Фiнанси підприємств

2013

Величко Г.О.

Фiнанси пiдприємств

2012

Автор

Назва

Рік

Кузнецова С.А.

Фiнансовий менеджмент

2018

заг. ред. I. О.
Школьник

Фiнансовий менеджмент

2015

заг. ред. Поддєрьогiн А.М.

Фiнансовий менеджмент.
Практикум

2015

заг. ред. I. О.
Школьник

Фiнансовий менеджмент:

2014

Кузнецова
 С.А.

Фiнансовий менеджмент

2014

Мицак  О.В.

Фiнансовий менеджмент

2013

 Непочатенко О.О.

Фiнансовий менеджмент

2013

Лепейко Т.І.

Фiнансовий менеджмент

2012

Сорокiвська М.В.

Фiнансовий менеджмент (математичний iнструментарiй)

2011

Пазинич В.І.

Фiнансовий менеджмен: навчальний посiбник

2011

Євтух О.Т.

Фiнансовий менеджмент
для магiстрiв i не тiльки

2011

ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська