Новые поступления

Книжные издания

The Fourth Volume of the International Scientific Collection contains articles summarizing the results of scientific research of workers of higher educational institutions of Georgia, Israel, Turkey, Ukraine, Poland, and Moldova.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів організаційно-методичного забезпечення обліку, внутрішнього контролю та аудиту в умовах запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності

The training manual contains coverage of the theoretical foundations of foreign economic activity, analyzes a number of modern problems of the functioning and development of the enterprise as the main actor of FEA.

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансова статистика». Методологія розрахунку показників, яку викладено в посібнику, відповідає міжнародним стандартам та вітчизняній статистичній практиці.

Навчальний посібник призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародні стандарти банківської справи». Представлено систематичний виклад теоретичних основ стандартизації в банках, прикладних аспектів застосування міжнародних стандартів в операційній діяльності, обліку та звітності, банківській безпеці, регулюванні та нагляді.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Економіка та планування бізнесу», «Муніципальна економіка».

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Периодические издания

Электронные издания

Теорiя ймовiрностей та математична статистика : базовий курс з прикладами i задачами [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Олександр Григорович Савченко ; Наталiя Валерiївна Валько; Галина Михайлiвна Кавун ; Людмила Василiвна Кузьмич . - РВЦ "Колос", ХДАУ , 2017. - 406 с.

Базовий курс дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» містить загальний інформативний блок, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю з усіх тем навчального посібника, зразки розв’язування задач, завдання для аудиторної та індивідуальної роботи з усіх тем, методичні поради щодо їх виконання, питання для самоперевірки, зразки типових котрольних робіт, термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика : базовий курс з прикладами i задачами [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Олександр Григорович Савченко ; Наталiя Валерiївна Валько; Галина Михайлiвна Кавун ; Людмила Василiвна Кузьмич . - РВЦ "Колос", ХДАУ , 2017. - 406 с.

Базовий курс дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» містить загальний інформативний блок, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю з усіх тем навчального посібника, зразки розв’язування задач, завдання для аудиторної та індивідуальної роботи з усіх тем, методичні поради щодо їх виконання, питання для самоперевірки, зразки типових котрольних робіт, термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

Сiницький, М.Є
Методичнi матерiали та рекомендацiї до самостiйної роботи студентiв з навчальної дисциплiни "Економiчна iнформатика" (заочно-дистанцiйна форма навчання) [Електронний ресурс] / М.Є Сiницький ; Т.В. Томашевська ; В.В. Козлов . - Нацiональна академiя статистики,облiку та аудиту , 2018. - 68 с.

Подано методичні матеріали та рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика». У процесі виконання завдань закріплюються навички роботи з офісними додатками: текстовим процесором MS Word™, MS Excel™ та MS Access™.

Сiницький, М.Є
Методичнi матерiали та рекомендацiї до самостiйної роботи студентiв з навчальної дисциплiни "Економiчна iнформатика" (заочно-дистанцiйна форма навчання) [Електронний ресурс] / М.Є Сiницький ; Т.В. Томашевська ; В.В. Козлов . - Нацiональна академiя статистики,облiку та аудиту , 2018. - 68 с.

Подано методичні матеріали та рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика». У процесі виконання завдань закріплюються навички роботи з офісними додатками: текстовим процесором MS Word™, MS Excel™ та MS Access™.

Прищак, Микола Дем'янович
Етика та психологiя дiлових вiдносин [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Микола Дем'янович Прищак ; Олександр Йосипович Лесько . - ВНТУ , 2016. - 151 с.

У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті.

Прищак, Микола Дем'янович
Етика та психологiя дiлових вiдносин [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Микола Дем'янович Прищак ; Олександр Йосипович Лесько . - ВНТУ , 2016. - 151 с.

У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті.

Сидоренко, С.В.
Основы философиии : для студентов иностранных граждан [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сидоренко . - ЗГМУ , 2016. - 133 с.

В данном пособии представлены основные разделы философии, которые раскрывают возможность иностранным студентам составить представление о ней как мировоззренческом мышлении

Сидоренко, С.В.
Основы философиии : для студентов иностранных граждан [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сидоренко . - ЗГМУ , 2016. - 133 с.

В данном пособии представлены основные разделы философии, которые раскрывают возможность иностранным студентам составить представление о ней как мировоззренческом мышлении

Шмиголь, Михайло Федорович
Основи фiлософiї [Електроний ресурс] : навчальний посiбник / ред. Михайло Федорович Шмиголь . - ЦУЛ , 2017. - 412 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії. Посібник складається з трьох модулів. Перший модуль – «Історичні типи філософії», в якому послідовно розглядаються основні етапи розвитку філософської думки; другий модуль – «Основні проблеми філософії», що включає проблеми онтології, людського буття, етики, суспільства та його розвитку; третій модуль – «Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення», що включає проблеми пізнання та логіки.

Шмиголь, Михайло Федорович
Основи фiлософiї [Електроний ресурс] : навчальний посiбник / ред. Михайло Федорович Шмиголь . - ЦУЛ , 2017. - 412 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії. Посібник складається з трьох модулів. Перший модуль – «Історичні типи філософії», в якому послідовно розглядаються основні етапи розвитку філософської думки; другий модуль – «Основні проблеми філософії», що включає проблеми онтології, людського буття, етики, суспільства та його розвитку; третій модуль – «Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення», що включає проблеми пізнання та логіки.

Адмiнiстративне право України. Повний курс [Електронний ресурс] : пiдручник / ред. Валентин Галунько . - Академiя адмiнiстративно-правових наук , 2020. - 466 с.


У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної̈ адміністрації̈, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії , коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС

Адмiнiстративне право України. Повний курс [Електронний ресурс] : пiдручник / ред. Валентин Галунько . - Академiя адмiнiстративно-правових наук , 2020. - 466 с.


У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної̈ адміністрації̈, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії , коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС

Cучасна бюджетна система: правила та процедури [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. В.В. Зубенко . - IБСЕД , 2017. - 184 с.

Навчальний посібник «Сучасна бюджетна система: правила та поцедури» містить виклад основних аспектів нормативно-правових актів, методичних роз’яснень та практичних напрацювань з процесу підготовки бюджету та прийняття управлінських рішень з його реалізації.

Cучасна бюджетна система: правила та процедури [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. В.В. Зубенко . - IБСЕД , 2017. - 184 с.

Навчальний посібник «Сучасна бюджетна система: правила та поцедури» містить виклад основних аспектів нормативно-правових актів, методичних роз’яснень та практичних напрацювань з процесу підготовки бюджету та прийняття управлінських рішень з його реалізації.

Онуфрiєнко, Галина Сергiївна
Науковий стиль української мови [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Галина Сергiївна Онуфрiєнко ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Запорiзький нац. ун-т . - ЦУЛ , 2009. - 392 с.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично
апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процессу.

Онуфрiєнко, Галина Сергiївна
Науковий стиль української мови [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Галина Сергiївна Онуфрiєнко ; в.о. М-во освiти i науки України ; в.о. Запорiзький нац. ун-т . - ЦУЛ , 2009. - 392 с.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично
апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процессу.

Маринич, Т.О.
Довiдник з академiї доброчесностi [Електронний ресурс] / заг. ред. Т.О. Маринич . - СУмДУ , 2018. - 24 с.

Довідник містить загальні поняття та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності.

Маринич, Т.О.
Довiдник з академiї доброчесностi [Електронний ресурс] / заг. ред. Т.О. Маринич . - СУмДУ , 2018. - 24 с.

Довідник містить загальні поняття та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності.

Солнцев С. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна, Г. М. Гребньов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид- во «Політехніка», 2017. – 204 с

Систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації з управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на двох типах ринків: з марочною та немарочною формами конкуренції.

Солнцев С. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна, Г. М. Гребньов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид- во «Політехніка», 2017. – 204 с

Систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації з управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на двох типах ринків: з марочною та немарочною формами конкуренції.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 478 с.

У колективній монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та прикладні аспекти трансформації міжнародних інвестиційних процесів під впливом Індустрії 4.0.

Плахотнікова Л.О. П37 Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с.

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.

Плахотнікова Л.О. П37 Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с.

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.

Нуреев, Рустем Махмутович
Курс микроэкономики : учебник для вузов / Рустем Махмутович Нуреев . - НОРМА , 2005. - 576 с.

Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории (Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и «Консультант директора»

Нуреев, Рустем Махмутович
Курс микроэкономики : учебник для вузов / Рустем Махмутович Нуреев . - НОРМА , 2005. - 576 с.

Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории (Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и «Консультант директора»

Экономика и бизнес [Електронний ресурс] : учебник / ред. д-р екон. наук, проф. Леонид Григорьевич Мельник ; Александра Ивановна Каринцева . - Университетская книга , 2018. - 608 с.

Содержание учебника отображает современные проблемы и влияние экономических законов на предпринимательскую деятельность бизнес-структур. Рассматриваются вопросы функционирования экономических систем на рынке , специфика управления трансформационными процессами , а также вопросы развития предприятия и учета обратных связей , инноваций и реструктуризации предприятий , инициирования бизнес-процессов и формирование моделей ведения бизнеса и др.

Экономика и бизнес [Електронний ресурс] : учебник / ред. д-р екон. наук, проф. Леонид Григорьевич Мельник ; Александра Ивановна Каринцева . - Университетская книга , 2018. - 608 с.

Содержание учебника отображает современные проблемы и влияние экономических законов на предпринимательскую деятельность бизнес-структур. Рассматриваются вопросы функционирования экономических систем на рынке , специфика управления трансформационными процессами , а также вопросы развития предприятия и учета обратных связей , инноваций и реструктуризации предприятий , инициирования бизнес-процессов и формирование моделей ведения бизнеса и др.

Бойчик, Iрина Михайлiвна
Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / Iрина Михайлiвна Бойчик . - Кондор , 2016. - 378 с.

У підручнику розкриті питання механізму створення, функціонування та ліквідації підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

Бойчик, Iрина Михайлiвна
Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / Iрина Михайлiвна Бойчик . - Кондор , 2016. - 378 с.

У підручнику розкриті питання механізму створення, функціонування та ліквідації підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

Кулик, Т. П.
Органiзацiя, планування i управлiння виробництвом [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Т. П. Кулик . - IФНТУНГ , 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали , що розкривають зміст і основні положення дисципліни « Організація , планування і управління виробництвом».

Кулик, Т. П.
Органiзацiя, планування i управлiння виробництвом [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Т. П. Кулик . - IФНТУНГ , 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали , що розкривають зміст і основні положення дисципліни « Організація , планування і управління виробництвом».

Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Н. Б. Юрченко ; Р. С. Кравчук ; I. Б. Запухляк ; I. I. Василик . - IФНТУНГ , 2018. - 377 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів напряму підготовки « Туризм».

Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Н. Б. Юрченко ; Р. С. Кравчук ; I. Б. Запухляк ; I. I. Василик . - IФНТУНГ , 2018. - 377 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів напряму підготовки « Туризм».

Потенцiал i розвиток пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Г. О. Зелiнська ; I. В. Федорович ; Т. В. Семенютiна . - IФНТУНГ , 2016. - 222 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів економічних напрямів.

Потенцiал i розвиток пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / Г. О. Зелiнська ; I. В. Федорович ; Т. В. Семенютiна . - IФНТУНГ , 2016. - 222 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів економічних напрямів.

Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник: практикум / Я. С. Витвицький ; У. Я. Витвицька ; Наталiя Олегiвна Гавадзин ; Р. Р. Зелiнський . - IФНТУНГ , 2016. - 178 с.

Практикум складений відповідно до програми курсу « Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матерівлів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків.

Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : навчальний посiбник: практикум / Я. С. Витвицький ; У. Я. Витвицька ; Наталiя Олегiвна Гавадзин ; Р. Р. Зелiнський . - IФНТУНГ , 2016. - 178 с.

Практикум складений відповідно до програми курсу « Економіка підприємства» та призначений для вивчення теоретичних матерівлів і опанування практичних навичок щодо виконання економічних розрахунків.

Основы предпринимательства. Ч.1 [Електронний ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Буров . - [б.в.] , 2016. - 257 с.

Учебное пособие состоит из трёх частей. В первой части показано развитие предпринимательства в России. Рассмотрено содержание предпринимательской и инновационной деятельности. Показана сущность предпринимательской среды. Излагаются теоретические и методические основы организации маркетинга как философии и инструментария предпринимательства.

Основы предпринимательства. Ч.1 [Електронний ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Буров . - [б.в.] , 2016. - 257 с.

Учебное пособие состоит из трёх частей. В первой части показано развитие предпринимательства в России. Рассмотрено содержание предпринимательской и инновационной деятельности. Показана сущность предпринимательской среды. Излагаются теоретические и методические основы организации маркетинга как философии и инструментария предпринимательства.

Єсiнова, Нiна Iгорiвна
Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / Нiна Iгорiвна Єсiнова . - Харкiвський держ. ун-т харчування та торгiвлi , 2017. - 189 с.

Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень.

Єсiнова, Нiна Iгорiвна
Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / Нiна Iгорiвна Єсiнова . - Харкiвський держ. ун-т харчування та торгiвлi , 2017. - 189 с.

Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / гл. ред. Євген Петрович Качан . - ТНЕУ , 2016. - 376 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально- трудові відносини» містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів: теоретичні питання робочої програми, найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік рекомендованої літератури.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / гл. ред. Євген Петрович Качан . - ТНЕУ , 2016. - 376 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально- трудові відносини» містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів: теоретичні питання робочої програми, найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік рекомендованої літератури.

Економiка працi [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / заг. ред. Галина Валентинiвна Назарова . - ХНЕУ iм. С. Кузнеця , 2019. - 330 с.

Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо.

Економiка працi [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / заг. ред. Галина Валентинiвна Назарова . - ХНЕУ iм. С. Кузнеця , 2019. - 330 с.

Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. д-р екон. наук, проф. М. В. Семекiна ; М. В. Бугаєва ; Л. Д. Запiрченко ; [та iн.] , 2020. - 228 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посiбник / ред. д-р екон. наук, проф. М. В. Семекiна ; М. В. Бугаєва ; Л. Д. Запiрченко ; [та iн.] , 2020. - 228 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин.

previous arrow
next arrow
Slider
Закрыть меню
ru_RUРусский
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK) ru_RUРусский