Коваленко В. В. Антикризове фінансове управління в системі  суб’єктів економічної  діяльності : методи  та інструменти  оцінювання: моногр. Одеса : Атлант, 2020. 382 с.

Кузнєцова Л. В., Жердецька Л. В. Ціноутворення в банкiвськiй справі : пiдруч. Одеса : Атлант, 2021. 320 с.

Беспалов В. М., Вакула А. Ю., Гострик О. М. Інформатика для економістів : навч. посіб. Київ : ЦУЛ , 2019. 788 с.

Аудит (основи державного, незалежного   професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / Редько О. Ю. та ін.; наук. ред. Немченко В. В. Київ : ЦУЛ, 2021.  540 с.

Фiнансова дiяльнiсть i корпоративна стратегiя  комерцiйних банкiв. Київ: ЦУЛ, 2021. Т.1. 109 с.

Шевченко Т. Г. Повна  збiрка  творiв : в   5  т.   (До   125-рiччя   з   дня народження).  Київ : Держ. лiт. вид-во. Т.  2 : Поэзiя  Тараса Шевченка 1847р.  1939. 407 с.

Шевченко Т. Г. Повна  збiрка  творів :   в  5  т.   (До   125-рiччя   з   дня народження).   Київ :  Держ. лiт. вид-во. Т.  3  :  Повiстi. 1939. 403 с.

Завадська  Д. В. Банки   у   фінансуванні iнновацiйного  розвитку   економіки:  автореф. дис. … д-ра. екон. наук: 08.00.08  “Гроші, фiнанси  i  кредит”; Одеський нац.екон. ун-т  Одеса, 2019. 36 с.

Завадська  Д. В. Банки   у   фінансуванні інноваційного  розвитку   економіки:  дис.  … д-ра. екон. наук : 08.00.08. Одеса, 2019. 269 с.

Єфимов Д. О. Фiнансова безпека банкiв в умовах невизначеностi та ризику : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец.072 “Фiнанси, банкiвська справа та страхування”  / наук. кер. В. В. Коваленко .Одеса, 2022. 88с.

Актуальнi проблеми розвитку економiчної   теорiї в умовах глобалiзацiї : матерiали   ХII Всеукраїнської наук.- практ. конф. “Покританiвськi читання” м. Одеса, 2  груд. 2016 р. Одеса, 2016. 102 с.

Актуальнi   проблеми   розвитку економiчної   теорiї   в   умовах  глобалізації : матерiали   ХIII  Всеукраїнської  наук.-практ.  конф.”Покританiвськi  читання”1  груд. 2017р. : зб.  наук. праць. Одеса : ОНЕУ, 2017. 124 с.

Книжкове видання:

Cучасна   бюджетна   система: правила та  процедури . Київ: IБСЕД, 2017. URL: https://www.ibser.org.ua/sites/ default/files/170x240_preview_0.pdf (дата звернення 20.03.2023р.)

Статті з періодичнних видань:

Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях. Економіка України. 2022. № 8. С. 3—19. URL https://doi.org/10.15407/economyukr(дата звернення 04.04.2023)

Клепікова О. А. Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття рішень у споживчому кредитуванні Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – No 2 (4). – С. 68–76 URL https://economics.net.ua/ejopu/2018/No2/68.pdf (дата звернення 04.04.2023)

 

Друковані документи

  • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.
  • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

Електронні документи

  • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України // ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 14.04.2023).
  • Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552 // Державна фіскальна служба України : офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 14.04.2023).

Книжкове видання:

1 автор

Балджи М.Д. Удосконалення впровадження iнформацiйних технологiй  у дисциплiни екологiчного напрямку. Iнновацiйнi методи вдосконалення навчального процесу в умовах трансформацiї системи вищої освiти. Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 91-93.

2 автори

Несененко П.П., Артеменко О.А. Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії. Сучасні економічні теорії : навч.  посіб. Одеса : ОНЕУ, 2017. C. 56-58.

 

Витоки та загальна характеристика інституціоналізму / П.П. Несененко, О.А. Артеменко, О.Є. Патлатой, Жданова Л.Л. Сучасні економічні теорії : навч. посіб. Одеса : ОНЕУ, 2017. C. 56-58.

Збірник наукових праць

Кубік В. Д., Волчек Р.М. Оцінка зобов’язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. М-во   освіти і науки, молоді та спорту України; гол. ред. М.І. Звєряков; заст. гол. ред. А.І. Ковальов. Одеса: ОНЕУ. – 2020. – № 3 – 4 (74-75). – С. 45–56.

Статті з періодичних видань

Єгупов Ю. А. Система планiв сучасного промислового підприємства. Економіст. 2017. N 5.  С. 13 – 21.

Звєряков М. І. Економiчний розвиток в епоху становлення “цифрового капiталiзму”. Економiка України. 2020. N 8. С. 3 – 23.

Кухарська Н. О. Нова “зборка” активiв на територiї регiону як механiзм його капіталізації. Економіст. 2015. N 11. С. 15 – 18.

2 автора

Сментина Н. В., Фіалковська А.А. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об’єднаних територiальних громад.  Економіка України.  2019. № 11- 12.  С. 49 – 59.

3 автора

Гречкосій І. Д., Осичка О.В., Ясинська С.Ю. Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; гол. ред. М.І Звєряков; заст. гол. ред. А.І.Ковальов. Одеса : ОНЕУ. 2020. № 3 – 4 (74-75). – С. 74 – 87.

Матеріали конференцій

Волчек Р. М. , Москалюк Г.О. Аналітичні процедури ідентифікації ризиків відображених у звітності підприємств . Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 трав. 2021 р. М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 374 – 376.

Гострик О. М. Калашникова К.А., Нікітіна Н.О. Міждисциплінарна конференція як інтерактивна форма в організації навчального. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу. Одеса : Одеський національний економічний університет, 2017. С. 190-191.

ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська