Науково-методичний потенціал ОНЕУ

27 лютого 2020 року в ОНЕУ почала роботу III Міжнародна науково-методична конференція “Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку”.

 На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

  • удосконалення планування та організації освітньої діяльності з метою створення індивідуальної траєкторії навчання студентів;
  • науково-методичний супровід інноваційних процесів у сучасній освіті;
  • підвищення ефективності навчального процесу завдяки новітнім методикам викладання та педагогічним технологіям;
  • формування комунікаційної стратегії університету як основа якісної підготовки студентів.

Бібліотека представила до конференції виставку-огляд «Науково-методичний потенціал ОНЕУ».

Виставка запропонувала читачеві два стенди:

  • “Висока якість університетської освіти – вимога часу” – було запропановано ознайомитись з новими надходженнями періодичних видань, які освітлюють якість та нові тенденції розвитку вищої освіти в Україні. До перечню увійшли такі видання: “Вища школа”, “Вища освіта України”, “Економіка україни” тощо.
  • “Нові здобутки університету” – було запропопановано ознайомитись з трудами науково-педагогічних працівників ОНЕУ за останні роки. Зіркою виставки стала книга під загальною редакцією М.І. Звєрякова Національна транзитивна економічна система: розвиток ринкових відносин та економічна політика
2020 Національна транзитивна економічна система: розвиток ринкових відносин та економічна політика Бакланова, О.Г.;  Звєряков, М.І.;  Ластовенко, М.Г.Макуха, С.М.Несененко, П.П.Патлатой, О.Є.;  Росецька, Ю.Б.Уперенко, М.О.;  Чередниченко, Г.А.Baklanova, O.Zveryakov, M.Lastovenko, M.Makukha, S.Nesenenko, P.Patlatoy, A.Rosetska, Y.Uperenko, M.Cherednichenko, G.
2019 Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія Балджи, М.Д.Котова, І.М.;  Тарасова, К.І.;  Baldzhy, M.;     Kotova, I.;      Tarasova, K.
2019 Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу Траченко, Л.А.Trachenko, L.
2019 Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект Звєряков, М.І.Жданова, Л.Л.Шараг, О.С.Zveryakov, M.Zhdanova, L.Sharah, E.
2019 Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція Звєряков, М.І.Кухарська, Н.О.Клевцевич, Н.А.Шараг, О.С.Zvieriakov, M.Kuharskaya, N.Klevcevich, N.Sharag, O.
2019 Моделювання соціально-економічного розвитку мезосистем в умовах децентралізації Сментина, Н.В.; Ковальов, А.І.Підгорний, А.З.Карпов, В.А.Корольова, Т.С.;  Павлова, Т.В.Вітковська, К.В.Smentyna, N.Kovalev, A.Pidgornyy, A.Karpov, V.Korolova, T.Pavlova, T.Vitkovs’ka, K.
2018 Використання Due Diligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки Балджи, М.Д.Доброва, Н.В.Карпов, В.А.Сілічєва, Н.Є.Репушевська, Ю.О.;   Гейко, Л.М.Бойко, О.С.Маркітан, О.С.Сментина, Н.В.Клєвцєвич, Н.А.Фіалковська, А.А.Каражия, Е.АОднолько, В.О.;  Горбаченко, С.А.;  Baldzhy, M.Dobrova, N.Karpov, V.Silichieva, N.Repushevska, Yu.Heiko, L.Boiko, O.Markitan, O.Smentyna, N.Klievtsievych, N.Fialkovska, A.Karazhyia, E.Odnolko, V.Horbachenko, S.
2018 Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послуг Карпов, В.А.Литовченко, І.Л.Сотніков, Ю.М.Білоус, О.Ю.;  Шкурупська, І.О.Авдієнко, Я.А.Федорова, Т.О.Жарська, І.О.Фіалковська, А.А.Karpov, V.Lytovchenko, I.Sotnikov, Y.Bilous, O.Shkurupska, I.Avdiienko, Y.Zharska, I.Fialkovska, A.
2018 Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої економічної освіти Ковальська, Н.А.Кіршо, С.М.Богач, О.В.Гейна, О.В.Купрата, Н.Я.Спиридонова, Л.К.Висоцька, З.І.Ковальчук, Г.В.Долинська, В.І.Ковальская, Н.А.Киршо, С.М.Богач, Е.В.Гейна, О.В.Купрата, Н.Я.Спиридонова, Л.К.Высоцкая, З.И.Ковальчук, Г.В.Долинская, В.И.Kovalska, N.Kirsho, S.Bogach, E.Geyna, O.Kuprata, N.Spiridonova, L.Vysotska, Z.Kovalchuk, G.Dolinskaia, V.
2018 Дослідження змісту і форм розвитку економічних відносин в національній економіці на прикладі України Звєряков, М.І.Видобора, В.В.Горшкова, І.А.Даниліна, С.О.Жданова, Л.Л.Луньова, О.К.Макуха, С.М.Максименко, С.В.Маслов, Д.С.Уперенко, М.О.Шатненко, К.О.Щербак, А.В.Zveryakov, M.Vydobora, V.Gorshkova, I.Danilina, S.Zhdanova, L.Lunova, O.Makuha, S.Maksimenko, S.Maslov, D.Upurenko, N.Shatnenko, K.Shcherbak, A.
2018 Теорія та практика проведення судових експертиз за напрямком інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Кунділовська, Т.А.Хомутенко, В.П.Хомутенко, А.В.Кундиловская, Т.А.Хомутенко, В.П.Хомутенко, А.В.Kundilovskaya, T.Khomutenko, V.Khomutenko, A.
2018 Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська до 2025 року Звєряков, М.І.Ковальов, А.І.Кухарська, Н.О.Бабій, О.М.Каражия, Е.А.Карпов, В.А.Клєвцєвич, Н.А.Корольова, Т.С.Котова, І.М.Павлова, Т.В.Тарасова, К.І.Zveryakov, M.Kovalev, A.Kuxarska, N.Babiy, O.Karazhya, E.Karpov, V.Klevcevich, N.Korolova, T.Kotova, I.Pavlova, T.Tarasova, K.
2018 Гендерна політика в Україні: проблеми та рішення Табанова, А.І.Tabanova, A.
2018 Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання Богданова, Т.І.Збрицька, Т.П.Іванова, Л.В.Карпенко, Н.В.Крівцова, М.С.Никифоренко, В.Г.Сорока, О.В.Bogdanova, T.Zbritskaya, T.Ivanova, L.Karpenko, N.Krivtsova, M.Nikiforenko, V.Soroka, A.
2018 Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Чорноморськ до 2025 року Ковальов, А.І.Карпов, В.А.Корольова, Т.С.Котова, І.М.Павлова, Т.В.Тарасова, К.І.Ковалев, А.И.Карпов, В.А.Королева, Т.С.Котова, И.Н.Павлова, Т.В.Тарасова, К.И.Kovalev, A.Karpov, V.Korolova, T.Kotova, I.Pavlova, T.Tarasova, K.
2018 Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства Шмиголь, М.Ф.Агафонова, Н.В.Балута, Т.П.Гловацька, О.П.Махінла, Ю.Б.Румянцева, А.П.Симоненко, С.П.Щербина, Н.Ф.Щубелка, Н.В.Юшкевич, Ю.С.Shmigol, M.Agafonova, N.Baluta, T.Glovatskaya, Y.Makhinla, J.Rumyantseva, A.Simonenko, S.Sherbyna, N.Schubelka, N.Yushkevych, Y.
2018 Людський капітал: підвищення конкурентоспроможності на основі соціальних інновацій Семикіна, А.В.Семыкина, А.В.Semykina, A.
0
Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська