Складання бібліографічного списку літератури – важлива частина процесу написання наукової роботи. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентуються державними стандартами.

Список використаних джерел:

  • є органічною частиною будь-якої науково-дослідної роботи;
  • дозволяє автору документально підтвердити достовірність і точність цитованих матеріалів (таблиць, ілюстрацій, фактів і документів);
  • характеризує ступінь вивченості конкретної проблеми автором;
  • представляє самостійну цінність, як довідковий апарат для інших дослідників.

Список літератури до наукової роботи включає бібліографічний опис документів, використаних автором при роботі над темою. Він розміщується після основного тексту роботи. Кожний бібліографічний запис у списку отримує порядковий номер і починається з нового рядка.

Існують різні способи групування літератури в бібліографічних списках – алфавітний, систематичний, хронологічний, за видами джерел і т.д.

Бібліографічний опис для списку використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.


Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації  та авторефераті дисертації може оформлюватися здобувачем наукового ступеня з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Оформлення списків літератури

В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням

Більше інформації про правила укладання бібліографічного опису можна знайти в презентації

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. 

Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. “Список використаної літератури” (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Приклади оформлення бібліографічних посилань знаходяться за посиланням.

Детальніше про загальні положення та правила, за якими оформлюють бібліографічні посилання – у презентації.

Повний текст ДСТУ 8302:2015 доступний у локальній мережі університету за посиланням
У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. Детальніше із виправленнями можна ознайомитись у презентації за посиланням.

Оформлення списків літератури в статтях наукових журналів здійснюється відповідно до вимог конкретного журналу (інформацію потрібно шукати на сайтах видань у розділах “Для авторів”). Редакції можуть рекомендувати авторам використовувати як один із вищенаведених стандартів, так і міжнародні стилі оформлення цитувань. Детальніше про міжнародні стилі цитувань та приклади оформлення літератури за найпоширенішими з них можна знайти в презентації

Для спрощення процесу укладання списку літератури згідно з певним міжнародним стилем, а також для полегшення переведення посилань у науковій роботі з одного стилю цитування в інший науковці можуть користуватися спеціальними програмами – бібліографічними менеджерами (reference manager), наприклад Mendeley (коротка інструкція), EndNote, Zenodo та ін. Обрати бібліографічний менеджер відповідно до власних вподобань (тільки онлайн, із ПК-версією, безкоштовний чи за передплатою, для конкретної операційної системи та ін.) можна за допомогою таблиці порівняння.

Ви можете замовити семінар із особливостей укладання бібліографічних описів відповідно до Національних стандартів, а також тренінг із використання бібліографічних менеджерів, заповнивши форму для замовлення заходів.

Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська