Інклюзивна економіка: теорія і практика

Одеський національний економічний університет презентує монографію ” Інклюзивна економіка: теорія і практика : монографія / за ред. М. Д Балджи. – Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2021. – 367 с. “

Актуальність теми. Проблема дослідження розвитку інклюзивної економіки набуває особливої актуальності в контексті децентралізаційних трансформацій. Використання підходу інклюзивності надає можливість довести, що одного параметра «стійкості» для економічного зростання недостатньо: він має позитивно позначається на добробуті широких верств населення, надавати рівні можливості для реалізації потенціалу. Прикладна частина дослідження полягає у вивченні рівня туристичної активності регіонів України, впровадженні принципів інклюзивності та перспектив їх функціонування за рахунок комплексного залучення наявних внутрішніх ресурсів. Реалізація поставленої проблематики можлива за допомогою вдосконалення методики моделювання, означена проблема потребує невідкладного вирішення в зв’язку із занепадом туристичної сфери, обумовленої світовою пандемією.

В основу наукових досліджень покладені напрацювання зарубіжних та вітчизняних вчених, які спрямовані на розробку технології моделювання щодо розвитку певних територіальних утворень. Питання моделювання базуються в працях Григорука П.М., Жлуктенко В.І., Наконечного С.І. і Савіної С.С., Холода Б.І., Ткаченко В.А. і Гармидер Л.Д., Равнєвої О.В. і Голіяд Н.Ю. та ін., які пропонували підходи при формування моделей, що основані на певному ґрунті розвитку економічного спрямування. Науковці в своїх працях роблять акцент на методологію аналізу соціально-економічних складових для регіонального рівня. Методологію моделювання досліджували такі вчені, як: О.І. Черняк і П.В. Захарченко, Т.С. Клебанова та ін., акцентуючи увагу на провідних змінах в методології моделювання з розширенням застосування системного підходу і синергетики, посиленням орієнтації методології на практику. Питання вдосконалення методології моделювання розглядаються в монографії «Актуальні проблеми моделювання складних соціально-економічних систем» під редакцією О.І. 5 Черняка і П.В. Захарченка (2016), де окремий розділ присвячено моделюванню процесів управління рекреаційними територіями й сфери туризму на регіональному рівні, базуючись на еволюційних моделях оцінювання стратегій розвитку окремих галузей. В матеріалах Л.С. Гурьянової та Т. С. Клебанової «Моделирование механизма анализа и контроля распределения финансовых ресурсов территориальных образований» (2016) запропонована модель управління розвитком територіальних утворень, що базується на механізмах аналізу і контролю розподілу фінансових ресурсів територіальних утворень та включає п’ять основних модулів й дозволяє здійснити вибір ефективних інструментів розподілу фінансових ресурсів, що забезпечують сталий розвиток економіки територіальних утворень в цілому при одночасному згладжуванні міжрегіональної соціально-економічної диференціації. П.М. Григорук в монографії «Теоретико-методологічні засади економіко-математичного моделювання процесів прийняття маркетингових рішень» (2014) розроблено методологічні засади цього процесу, в якості основних принципів останнього запропоновані наступні: багатомірності та невизначеності.

Розвиток туристичної сфери в Україні та в її окремих регіонах досліджувались у наукових роботах О.А Мельниченко і В.О. Шведун, Н.П. Мешко, В.Є. Редько, О.П Крупського та ін. Так, в монографії О.А Мельниченко і В.О. Шведуна «Особливості розвитку індустрії туризму в Україні» (2017) висвітлені сучасні проблеми розвитку туризму в Україні, проаналізовано «пробуксовування» регіональних реформ розвитку туризму та запропоновані шляхи розвитку вітчизняної індустрії туризму, віддаючи перевагу державному регулюванню. Мешко Н.П., Редько В.Є., Крупський О.П. та ін. в монографії «Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку» (2016) акцент зроблено на стратегічне управління туризмом в контексті концепції сталого розвитку.

Розвиток туристичної сфери в Україні та в її окремих регіонах досліджувались у наукових роботах О.А Мельниченко і В.О. Шведун, Н.П. Мешко, В.Є. Редько, О.П Крупського та ін. Так, в монографії О.А Мельниченко і В.О. Шведуна «Особливості розвитку індустрії туризму в Україні» (2017) висвітлені сучасні проблеми розвитку туризму в Україні, проаналізовано «пробуксовування» регіональних реформ розвитку туризму та запропоновані шляхи розвитку вітчизняної індустрії туризму, віддаючи перевагу державному регулюванню. Мешко Н.П., Редько В.Є., Крупський О.П. та ін. в монографії «Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку» (2016) акцент зроблено на стратегічне управління туризмом в контексті концепції сталого розвитку.

Відсутність логічно впорядкованого та цілісного механізму щодо моделювання розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах з погляду на актуальність вектору сталого ровитку обумовили актуальність дослідження, його мету, завдання та зміст.

У межах розробки положень розвитку інклюзивної економіки для туристично активних регіонів доцільним є обґрунтування таких пріоритетів, як: соціо-еколого-економічне зростання, що досягатиметься за рахунок ефективного господарювання, комплексного використання внутрішніх ресурсів та підвищення добробуту населення; досягнення нової якості розвитку економіки за рахунок переходу до інклюзивної моделі, яка дозволить всебічно оцінити розвиток регіону, окреслити його стратегічне планування та перспективи.

Нестабільність та актуальні проблеми розвитку економіки в туристично активних регіонах України потребує проведення критичного аналізу та моделювання соціо-еколого-економічного розвитку. Дослідження структурно-функціональний зв’язків в економіці є основою створення моделей та методів перспективного розвитку економіки, одним із напрямків якої виступає інклюзивна – побудована на принципах всеохоплення, що є надзвичайно важливим для розвитку туристично активних регіонів за рахунок комплексного використання власних ресурсів.

В основу наукових досліджень покладено наукове напрацювання перспектив розвитку туристично активного регіону на базі, по-перше, аналізу минулих та сучасних тенденцій господарювання з виявленням основних конкурентних переваг; по-друге, врахування факторів активності й ресурсозабезпечення при впровадженні інклюзивної економіки, по-третє, вибору стратегічних альтернатив, що здійснюватиметься на засадах використання положень моделювання та оновлення процедур прийняття управлінських рішень, оскільки вони формуються й підтверджується на основі аналізу та синтезу моделювання та побудові моделей, здійснених для 7 різних туристично активних регіонів України, й спрямовані на передбачення ситуації при умові децентралізації регіонів.

Основна ідея дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці теоретико-методологічних положень і пропозицій щодо розвитку інклюзивної економіки за рахунок використання внутрішніх ресурсів.

Провідною гіпотезою, яка не тільки визначає напрям досліджень, а й увесь спектр залучених для проекту концептуальних залежностей, виступає гіпотеза комплексного ресурсокористування, що представляє використання потенціалу як триєдиного процесу використання, охорони і відтворення компонентів матеріальної основи життєдіяльності людини. Для туристично активних регіонів розвиток інклюзивної економіки на основі комплексного ресурсокористування є надзвичайно важливим, адже саме він може забезпечити сталість, дієвість та можливість постійного отримання прибутку. Дія механізму комплексності надає регіонам стабільність, просторово-часову стійкість та дозволяє забезпечити перспективний розвиток. За допомогою вдосконалення існуючих моделей та методики моделювання розвитку інклюзивної економіки за рахунок внутрішніх ресурсів проведено обґрунтування й апробація висунутої гіпотези

Метою дослідження є розробка та обґрунтування науково-методичних засад розвитку інклюзивної економіки для туристично активних регіонів, створення підґрунтя для забезпечення їх розвитку за рахунок використання внутрішніх ресурсів; вдосконалення методології моделювання інклюзивної економіки, яка має базуватись на принципах сталості, все охоплення та комплексності, що надасть змогу доповнити існуючі методи прийняття управлінських рішень і підвищити ефективність економіки на регіональному рівні.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

 • дослідити теоретико-методологічні положення інклюзивної економіки; обґрунтувати концептуальні положення розвитку інклюзивної 8 економіки за рахунок використання внутрішніх ресурсів й визначення провідних складових, що має базуватись на принципах територіальної інтегративності, багаторівненості та сталого розвитку й запропонувати рекомендації, які спираються на залучення положень комплексності та ймовірності, окреслити перспективи розвитку регіонів;
 • визначити організаційно-інформаційні аспекти та етапи формування сучасної методології дослідження розвитку інклюзивної економіки; сформувати організаційно-економічний механізм розвитку інклюзивної економіки;
 • виділити основні функціональні об’єкти: туристично активні регіони за певним рівнем туристичної потреби, наявністю відповідного потенціалу й ступенем його використання, рівнем господарської діяльності та, виходячи з цього, за існуючою системою активності в економіці; виділити кластери туристично активних регіонів України з метою виявлення динамік розвитку та визначення ступенів економічних ризиків;
 • проаналізувати тенденції світового та національного туристичного ринку; дослідити стан та тенденції розвитку туристично-активних регіонів України та їх потенціалу;
 • удосконалити положення розвитку економіки туристично активного регіону; обґрунтування виділення кластерів в туристично активних регіонах України;
 • розробити нові та вдосконалити, на основі теорії моделювання, існуючі підходи до розробки моделей економіки, в умовах запровадження комплексного використання потенціалу, та удосконалити положення розвитку економіки туристично активного регіону; здійснити моделювання транспортних властивостей туристично активних регіонів на основі вивчення організаційно-економічних аспектів, пов’язаних з поведінкою ресурсокористувачів;
 • обґрунтувати напрямки моделювання розвитку інклюзивної економіки регіону; побудувати відповідний алгоритм на основі класичних підходів; сформувати методичні рекомендації щодо моделювання розвитку економіки туристично активних регіонів при впровадженні положень комплексності та інклюзивності;
 • сформувати рекомендації з розробки моделей та реалізації підходів моделювання розвитку інклюзивної економіки на регіональному рівні; побудувати модель розвитку інклюзивної економіки для туристично активних регіонів різних рівнів, яка дозволить всебічно оцінити розвиток регіону, окреслить його стратегічне планування та перспективи;
 • оцінити, сформувати прогноз та визначити можливості розвитку туристичної галузі на прикладі інклюзивного туризму в регіонах України при використанні модель розвитку інклюзивної економіки для туристично активних регіонів різних рівнів;
 • надати пропозиції, на основі побудованої моделі розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах щодо прийняття управлінських рішень з метою використання власного ресурсного потенціалу й перспективного становлення.

Об’єктом дослідження виступає процес розвитку інклюзивної економіки, як складної системи відносин, спрямованої на максимальну зайнятість й взаємодію усіх суб’єктів господарювання й проживання з метою розвитку туристичної сфери у регіонах України за рахунок повноцінного використання внутрішніх ресурсів.

Предмет дослідження – теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку інклюзивної економіки, побудованої на принципах комплексності та всебічності, в туристично активних регіонах України з орієнтуванням на раціональне використання внутрішніх ресурсів та реалізацію положень сталого розвитку.

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань в досліджені бути використані загальнонаукові (аналізу і ситенну, індукції та дедукції, аналогій) і спеціальні методи. В якості провідних спеціальних методів, суттєвих для поставленого дослідження, виступають синергетичний і системний аналіз економіки як складної нестабільної динамічної системи. Методи теоретичного узагальнення застосовувались для формування висновків дослідження; порівняльного аналізу – при доробці існуючих напрацювань відносно розвитку економіки та процесів моделювання. Основним інструментальним та ефективним методом дослідження економіки виступає саме метод моделювання, який розглядається як спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на створення та використання моделей. Він ґрунтується на принципі аналогії, тобто можливостях вивчення реального об’єкта не безпосередньо, а шляхом дослідження подібного йому й більш доступного цьому дослідженню об’єкта – його моделі. Використання економіко-математичного моделювання обумовлено необхідністю опису економічних систем знаковими математичними засобами, що й лягло в основу реалізації проекту. Методика досліджень базується на працях зарубіжних і вітчизняних науковцях, які розробляли методичні прийоми табличного і графічного подання результатів дослідження, групування, шкалювання – для класифікації туристично активних регіонів та виділенні кластерів.

Інформаційну базу дослідження склали: офіційні дані Державного комітету статистики України; дані Світового банку, дані Європейського банку реконструкції та розвитку, законодавчі акти Верховної Ради, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи, офіційні сайти Інтернет-мережі, монографічні дослідження та ін. Загальною новизною проведеного дослідження виступає методологічне напрацювання щодо вдосконалення процесу моделювання та побудови моделі економіки, яка дозволяє всебічно оцінити розвиток регіону, окреслює 11 його стратегічне планування та перспективи, а завдяки подібності до фізичної моделі, надає можливість провести мезомасштабне дослідження, яке може бути використано для вивчення туристично активних регіонів при врахуванні використання власного ресурсного потенціалу.

Наукова новизна проекту полягає в отриманні результату світового рівня – поглибленні теоретичних знань щодо природи, можливостей, наслідків розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах; теоретико-методологічному обґрунтуванні процесу моделювання розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах. Економічна сутність самого поняття «інклюзивності» найбільш повно розглядається в роботах Д.Зольта, Г. Джойетта, Р. Хаусманна, які відносять до процесу інклюзії усіх складових системи, без обмежень, в той час як вітчизняні науковці (А.В. Базилюк, Л.В. Федулова та ін.) підкреслюють адаптації системи до потреб людини. Нами пропонується розгляд інклюзивної економіки з точки зору залучення соціальних, економічних та екологічних елементів та її реалізації за рахунок внутрішніх ресурсів, тому до елементів наукової новизни належать:

уперше:

 • теоретичне обґрунтування організаційно-інформаційних аспектів та етапів формування сучасної методології дослідження моделювання розвитку економіки, в т.ч. інклюзивної, що на відміну від існуючих базуються на фізичних моделях й дозволяють провести мезомасштабне дослідження; розробка концептуальних положень інклюзивної економіки та організаційного механізму її реалізації на рівні регіону;
 • побудова моделі розвитку інклюзивної економіки для туристично активних регіонів, яка на відміну від існуючих, дозволяє всебічно оцінити розвиток регіону, окреслить його стратегічне планування та перспективи, здійснити моделювання транспортних властивостей на основі вивчення 12 організаційно-економічних аспектів, пов’язаних з поведінкою ресурсокористувачів;

удосконалено:

 • існуючі підходи до розробки моделей економіки, які на відміну від наявних, орієнтовані на запровадження комплексного використання потенціалу; обґрунтування напрямків моделювання розвитку інклюзивної економіки регіону й формування відповідного алгоритму на основі класичних підходів;
 • розробка методичних підходів і рекомендацій щодо проведення моделювання розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах, які у порівнянні з існуючими, спрямовані на впровадження принципів комплексності та інклюзивності;

дістало подальший розвиток:

 • обґрунтування інноваційних підходів до процесу моделювання розвитку економіки за рахунок використання внутрішніх ресурсів, що на відміну від існуючих, базуються на принципах територіальної інтегративності, багаторівненості та сталого розвитку й спираються на залучення положень комплексності та ймовірної поза сезонності;
 • побудова класифікації туристично активних регіонів, яка на відміну від існуючих, базується на групуванні за певним рівнем туристичної потреби, наявністю відповідного потенціалу й ступенем його використання, рівнем господарської діяльності та, виходячи з цього, за існуючою системою активності;
 • розробка пропозицій, на основі побудованої моделі розвитку інклюзивної економіки в туристично активних регіонах, які на відміну від розроблених, спрямовані на прийняття управлінських рішень з метою перспективного господарювання.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розширенні й поглибленні наявних уявлень про можливості механізму розвитку економіки 13 в туристично активних регіонах та перевірці запропонованих підходів інклюзивності за допомогою моделювання. Результати дослідження запропоновані до використання для раціонального процесу взаємодії держави, суспільства, територіальних громад в економічному, соціальному, екологічному аспектах, а також для засвоєння нової моделі розвитку інклюзивної економіки як інструменту запобігання кризовим явищам у туристично активних регіонах, що сприятиме розв’язанню соціальноекономічних проблем сучасності

Матеріали дослідження у вигляді пропозицій подані до:

 • Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації (довідка № 01.1-27/262 від 31.01.2020 р.) щодо моделювання розвитку економіки Одеського регіону, створення рекреаційного кластеру а також методичні рекомендації з оцінювання якості послуг туроператорів в туристично активних регіонах України;
 • Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради (довідка № 124/01-41/03 від 27.01.2021р.) для розвитку інклюзивної економіки за рахунок залучення наявних ресурсів та рекомендації щодо оцінювання якості послуг туроператорів, а також напрямки стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в туристичній діяльності м. Одеси; – ТОВ «Веселка» для перспективного розвитку в 2019-2020 рр. туристичної компанії (довідка про впровадження за підписом директора ТОВ «Веселка»);
 • громадської організації «Одеська асоціація розвитку туризму» (акт впровадження за підписом Голови Асоціації). Результати дослідження знайшли втілення при розробці авторами НДР практичнихпроєктів: «Статистичний аналіз обсягу туристичних потоків м. Одеси в 2019 році» (акт від 16.04.2019), «Розробка туристично-рекреаційної складової стратегії економічного розвитку Шабівської ОТГ» (акт від 14 05.09.2019), «Економічне обґрунтування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; та на послуги з постачання теплової енергії для споживачів м. Подільська» (акт від 05.11.2019); «Розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії на 2020-2021 рік» (акт від 16.11.2020), «Розрахунок плати за абонентське обслуговування на одного абонента з постачання теплової енергії, яка надається споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» (акт від 16.11.2020), «Розрахунок плати за обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання будинків» (акт від 16.11.2020), «Концепції соціально-економічного розвитку м. Роздільна з перспективою створення Роздільнянської ОТГ до 2025 р.» (акт від 16.12.2019); «Стратегія соціально-економічного розвитку Маяківської сільської об’єднаної територіальної громади до 2025 року» (акт від 27.12.2019).

Основні результати науково-дослідої роботи впроваджено у навчальний процес кафедр економіки, права та управління бізнесом і туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету при викладанні профільних дисциплін; залучені при виконанні докторських та кандидатських дисертацій, кваліфікаційнх робіт на здобуття освітнього ступеня магістра та бакалавра; виконанні науково-дослідної роботи зі студентами.

Методичні підходи до моделювання розвитку економіки в туристично активних регіонах, які викладені в роботі, були використані при викладанні та розробці навчально-методичних комплексів з дисциплін: «Аналіз та прогнозування ринкової кон’юнктури», «Економіка, організація та управління підприємствами міського господарства», «Економіка, організація та управління регіоном», «Економіка та організація підприємницької діяльності», «Економіка та організація торгівлі», «Обґрунтування 15 господарських рішень і оцінка ризиків», «Проєктний аналіз», «Прогнозування та стратегічне планування на макро- та мезорівнях», «Управління проектами», а також видано словники і довідник, що мають міждисциплінарне значення та методичні рекомендації науково-прикладного спрямування. Крім цього, проводилась підготовка наукових кадрів (магістрів, аспірантів, докторантів), а саме: дипломні роботи на здобуття освітнього ступеня магістра: Д.І. Албул «Моделювання розвитку економіки в туристично-активних регіонах України», А. Г. Мельниченко «Обґрунтування перспектив розвитку туристичної галузі (на прикладі Одеського регіону)», М.Д. Анісімов «Економічне обґрунтування розширення сфери діяльності торгівельного підприємства (на прикладі «ФОП Нєнков В.Д.»)», А.В. Палієнко «Перспективи розвитку велоінфраструктури (на прикладі м. Одеси)» та аспірантів: О.А. Носаченко «Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств оптової торгівлі»; Б.І. Сівко «Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств» та Д.Є. Салавеліс «Формування складових конкурентоспроможності потенціалу підприємства» (захист відбувся 10 червня 2019 року в Одеському національному економічному університеті); докторанта О.С. Літвінова «Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства» (захист відбувся 10 червня 2019 року в Одеському національному економічному університеті).

Автори дослідження працювали у загальноуніверситетських наукових грантах:

 • надання послуг з навчання та консалтингу з питань місцевого економічного розвитку згідно з Угодою про співробітництво № AID-121-AI6-00007 «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) (Запит № ARDS-S2-02), 2017-2019 рр.., замовник Global Communities (USA);
 • в рамках державної програми регіонального розвитку, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 фахівцями університету був підготовлений проект «СТВОРЕННЯ START UP УНІВЕРСИТЕТ», 2018-2020 рр., замовник – Департамент економічного розвитку та стратегічного планування Одеської ОДА (за рахунок коштів ЄС) який отримав підтримку з боку Уряду країни.

В рамках цих проєктів проводилася апробація запропонованих методичних рекомендацій.

Отримано 6 свідоцтв авторського права України:

 • 1. Балджи М.Д., Котова І.М., Тарасова К. І., Семенова В. Г., Ковальов А.І., Уханова І. О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89940 від 19.06.2019 р. Науковий твір «Прогнозування використання ресурсного потенціалу регіону з урахуванням економічної безпеки держави». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 53, 2019. С. 1073.
 • 2. Підгорний А.З., Корольова Т.С., Павлова Т.В., Карпов В.А., Вітковська К.В., Сментина Н.В., Ковальов А.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89941 від 19.06.2019 р. Науковий твір «Перспективна модель соціально-економічного розвитку мезосистем». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 53, 2019. С. 1073.
 • 3. Балджи М.Д. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98023 від 11.06.2020 р. Навчальний посібник «Економічний ризик та методи його вимірювання». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 59, 2020. С. 242/428.
 • 4. Балджи М.Д., Однолько В.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98010 від 11.06.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру «Завдання самостійної роботи студентів «Justification of 17 economic decisions and risk assessment». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 59, 2020. С. 237/428.
 • 5. Балджи М.Д. Однолько В.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98085 від 12.06.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум з дисципліни «Торговельне підприємництво». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 59, 2020. С. 267/428.
 • 6. Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98138 від 16.06.2020 р. Навчальний посібник ««Економіка та організація торгівлі». Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». Бюлетень № 59, 2020. С. 289/428. Основні положення та розробки, сформовані за результатами дослідження, пройшли обговорення на науково-практичних круглих столах, конференціях, форумах, за результатами яких видано друковані матеріали. Авторський колектив монографії: д.е.н., професор, академік АЕНУ М.Д. Балджи (розділи 1, 2, 3; висновки; рекомендації; загальна редакція); к.е.н., доцент В.А. Карпов (розділ 3); к.е.н., ст. наук. спів. Т.С. Корольова (розділ 2); ст. наук. спів. І.М. Котова (вступ; реферат, розділи 1, 2; додатки Г-Ж); к.е.н., доцент С.Г. Нездоймінов (розділи 2, 3; рекомендації); аспірант кафедри кафедри економіки, права та управління бізнесом О.А. Носаченко (розділ 1); ст. наук. спів. Т.В. Павлова (розділ 2; додатки Б-В); к.е.н., доцент К.І. Тарасова (розділ 1).
0
Закрити меню
ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська