Повнотекстові журнали у відкритому доступі

Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine.
State Management series

Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»

Public management
Публічне урядування

Public Administration and National Security
Публічне адміністрування та національна безпека

Демократичне врядування

Державне будівництво

Державне управління: удосконалення та розвиток

Актуальні проблеми державного управління

Scientific Herald: Public Administration
Науковий вісник: Державне управління

Теорія та практика державного управління

1.       Agrosvit
Агросвіт

2.       AIC Economics and Management
Економіка та управління АПК

3.       Banks and bank systems
Банки і системи банку

4.       Black Sea Economic Studies
Причорноморські економічні студії

5.       Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series “Economic Sciennes”
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького». Серія «Економічні науки»

6.       Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design Series: Economic sciences
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія: Економічні науки

7.       Business Ethics and Leadership
Бізнес-етика та лідерство

8.       Business Inform
Бізнес Інформ

9.       Development Management
Управління розвитком

10.   Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування

11.   Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

12.   Economic strategy and perspectives of the development of trade and services sphere
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг

13.   Economics and Region. Academic bulletin of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

14.   Economics, Entrepreneurship, Management
Економіка, підприємництво, менеджмент

15.   Economics, Management and Administration
Економіка, управління та адміністрування

16.   Economics. Ecology. Socium
Економіка. Екологія. Соціум

17.   Economies Horizons
Економічні горизонти

18.   Economy of Industry
Економіка промисловості

19.   Efektyvna ekonomika
Ефективна економіка

20.   Environmental economics
Економіка природокористування

21.   Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики

22.   Financial Markets, Institutions and Risks
Фінансові ринки, інституції і ризики

23.   Food Industry Economics
Економіка харчової промисловості

24.   Geopolitics of Ukraine: History and Modern Times
Геополітика України: історія і сучасність

25.   Innovative Marketing
Інноваційний маркетинг

26.   Insurance Markets and Companies
Страхові ринки та компанії

27.   International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economical sciences»
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

28.   International Scientific Journal «Mechanism of Economic Regulation»
Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

29.   Investment Management and Financial Innovations

30.   Management and entrepreneurship: trends of development
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

31.   Management
менеджмент

32.   Market economy: modern management theory and practice
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

33.   Market infrastructure
Інфраструктура ринку

34.   Marketing and Digital Technologies
Маркетинг і цифрові технології

35.   Marketing and management of innovations

36.   Modern Economics

37.   Municipal economy of cities. Series: «Economic science»
Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»

38.   Problems and Perspectives in Management
Проблеми і перспективи менеджменту

39.   Problems and Perspectives of Entrepreneurship Development
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва

40.   Problems and Prospects of the Economy and Management
Проблеми і перспективи економіки та управління

41.   Problems of Systemic Approach in the Economy
Проблеми системного підходу в економіці

42.   Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

43.   Public and Municipal Finance
Державні та муніципальні фінанси

44.   Scientific bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся

45.   Scientific Papers NaUKMA. Economics
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

46.   Scientific Proceedings of Ostroh Akademy National University», series «Economics»
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”

47.   Science and Innovation
Наука та інновації

48.   Socio-Economic Challenges
Соціально-економічні виклики

49.   The Economy of Agro-Industrial Complex
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК»

50.   The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

51.   Time description of economics reforms
Часопис економічних реформ

52.   Ukrainian Journal of Applied Economics
Український журнал прикладної економіки

53.   University Economic Bulletin
Економічний вісник університету

54.   Актуальные проблемы экономики

55.   Актуальні проблеми інноваційної економіки

56.   Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

57.   Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (Вісник КНТЕУ)

58.   Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки

59.   Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

60.   Вестник Тернопольского национального экономического университета

61.   Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки»

62.   Экономика развития
Economics of Development

63.   Экономика и государство

64.   Економічний вісник Національного гірничого університету

65.   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

66.   Внешняя торговля: экономика, финансы, право

67.   Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості

68.   Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»

69.   Підприємництво і торгівля

70.   Світ фінансів

71.   Торгівля і ринок України

 

Economic Theory and Law
Економічна теорія та право

Scientific notes of Lviv University of Business and Law
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права

 1. Engineering and Educational Technologies
  Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах
 2. Foreign Languages
  Іноземні мови
 3. Information Technologies and Learning Tools
  Інформаційні технології і засоби навчання
 4. Open educational e-environment of modern University
  Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (Серія «Освітні, педагогічні науки)
 5. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports
 6. Physical and Mathematical Education
  Фізико-математична освіта
 7. Studies in Comparative Education
  Порівняльно-педагогічні студії

1.      Advanced information systems
Сучасні інформаційні системи

2.      Automation of technological and business-processes
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

3.      Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

4.      Cybersecurity: Education, Science, Technique
Кібербезпека: освіта, наука, техніка

5.      Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Східно-Європейський журнал передових технологій

6.      Electrical engineering & Electromechanics
Електротехніка і електромеханіка

7.      Electromechanical and energy saving systems
Електромеханічні і енергозберігаючі системи

8.      Electronic modeling
Електронне моделювання

9.      Electronics and Control Systems
Електроніка та системи управління

10.  Energy Engineering and Control System
Енергетика та системи керування

11.  Food Industry
Харчова промисловість

12.  Food Science and Technology
Харчова наука і технологія

13.  Grain Products and Mixed Fodder’s
Зернові продукти і комбікорми

14.  Mining of Mineral Deposits
Розробка Родовищ

15.  Open Information and Computer Integrated Technologies
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології

16.  Progressive engineering and technology of food production enterprises, catering business and trade
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі

17.   Restaurant and hotel consulting. Innovation
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

18.  Scientific journal of the Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Вісник Тернопільського національного технічного університету

19.  Technical sciences and technologies
Технічні науки та технології

20.  Technology audit and production reserves
Технологічний аудит та резерви виробництва

21.   Товари і ринки. Міжнародний науково-практичний журнал

22.   Technical Electrodynamics
Технічна електродинаміка

23.  Ukrainian Food Journal

24.  Ukrainian Information Security Research Journal
Захист інформації

25.  Ukrainian Scientific Journal of Information Security
Безпека інформації

Collection of Scientific Papers of Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Scientific Proceedings of National University of Food Technologies
Наукові праці Національного університету харчових технологій

Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Ukrainian Journal of Food Science

 1. Legal Horizons
  Правові горизонти
 2. Nauka i Pravoohorona
  Наука і правоохорона
 3. Problems of Legality
  Проблеми законності
 4. Social & Legal Studios
  Соціально-правові студії
 5. Theory and Practice of Jurisprudence
  Теорія і практика правознавства
 6. Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava”
  Правова держава. Щорічник наукових праць
Закрыть меню
ru_RUРусский
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK) ru_RUРусский