Кафедра: Бухгалтерського обліку та аудиту

к.е.н. доцент

Артюх Оксана Валентинівна

Науковий ступінь: Доцент кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді доцента з 2013 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік та аудит», «Облік та звітність у системі оподаткування», «Фінансовий облік (1,2)», «Управлінський облік».
Напрямки наукових досліджень: аудит, податковий контроль, оподаткування.

 1.  Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю [Текст]: монографія / О. В. Артюх. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 412 с. 
 2.  Адміністрування податків: зарубіжний та вітчизняний досвід / О. В. Артюх, Л. О. Чернега / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 4 (256). – С. 164-176.
 3. Артюх О. В. Аудит зареєстрованого капіталу: методичні аспекти / О. В. Артюх, М. Ю. Начев // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (6 – 7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 89-93.
 4. Артюх О. В. BEPS, як план дій у рамках ОЕСР: міжнародний досвід / О. В. Артюх, В. В. Ільюшенкова // Мистецтво наукової думки: міжнародний науковий журнал «ΛΌГOΣ». – Винниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – №5. – С. 6-9.
 5. Артюх О. В. Витрати на автотранспортних підприємствах: проблемні аспекти обліку / О. В. Артюх, Я. І. Вайсєро // Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. – London : NGO «European Scientific Platform», 2019. – V.1. – P. 32-35.
 6. Артюх О. В. Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог / О. В. Артюх, О. В. Бєлінська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип.2 (08). – Ч.2. – С. 104-108.
 7. Артюх О. В. Взаємодія учасників контролю в умовах імплементації податкового аудиту / О. В. Артюх, О. В. Бєлінська // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць Національного авіаційного університету. ‒ Київ : «Гельветика», 2017. ‒ Вип. 5 (61). ‒ С. 221-226.
 8. Артюх О. В. Вимоги до фахівців контролю у сфері оподаткування: порівняльний аспект / О. В. Артюх // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2017. – С. 115-117.
 9. Артюх О. В. Внутрішній аудит готової продукції: теоретичні аспекти / О. В. Артюх, М. Ю. Криванич // Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: матеріали ІII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції (20.04.2017 р., Одеса). – Одеський національний економічний університет, 2017. – С. 7-9.
 10. Артюх О. В. Внутрішній контроль обліку витрат: методичні аспекти [Текст] / О. В. Артюх, М. Ю. Криванич // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». − 2018. – Вип. 16. − С. 914-920.
 11. Артюх О. В. Внутрішній контроль та внутрішній аудит суб’єктів господарювання: співставлення понять / О. В. Артюх, К. В. Проценко // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року). – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2017. – Ч.2. – С. 50-54.
 12. Артюх О. В. Вплив цифровізації на розвиток бухгалтерського обліку / О. В. Артюх, М. С. Копань // Сучасні наукові погляди на модернізацію, інноваційні технології та фінансові процеси : збірник тез Міжнародної науково-практичної конф., м. Київ, 29 червня 2019 року. – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – С. 66−69.
 13.   Артюх О. В. Державні закупівлі: проблемні аспекти контролю [Текст] / О. В. Артюх, І. А. Ряба // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». − 2018. – № 3 (08). – С. 174-178.
 14. Артюх О. В. Державно-приватне партнерство у сфері оподаткування: критичний огляд сучасних підходів / О. В. Артюх, О. В. Бєлінська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – Острог : НУ«ОА», 2017. – № 6 (34). ‒ С. 83-88.
 15. Артюх О. В. Документальне забезпечення внутрішнього аудиту / О. В. Артюх, А. М. Панасенко // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 січня 2018 р.). – Одеса: ЦЕДР, 2018. – С. 127-129.
 16. Артюх О. В. Експертне оцінювання ефективності планових документальних перевірок / О. В. Артюх, Т. П. Добрунік // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 3 (266). – С. 13-30.
 17. Артюх О. В. Елементи інституціоналізації податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю / О. В. Артюх, О. В. Бєлінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: «Економіка і менеджмент». – Одесса, 2017. – Вип. 23. – С. 91-96.
 18. Артюх О. В. Заробітна плата в Україні: питання державного регулювання / О. В. Артюх, С .М. Мельникова // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 січня 2016 р.). – Одеса: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – С. 108-110.
 19. Артюх О. В. Заходи щодо виявлення академічного плагіату: практика впровадження [Текст] / О. В. Артюх, Т. О. Муренко // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (8-9 лютого 2018 р., Одеса). ‒ Одеса: Центр сучасних освітніх технологій ОНЕУ, 2018. – С. 60-62.
 20. Артюх О. В. Зв’язок структурних компонентів ДФС України в процесі здійснення документальних перевірок / О. В. Артюх // Економічні та соціально-правові парадигми розвитку Придунав‘я: збірник матеріалів ХХІ Міжвузівської науково-практичної викладацької конференції (11 квітня 2017 р.). – Ізмаїл: Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2017. – С. 11-16
 21. Артюх О. В. Інституційні вимоги до фахівців перевірочної роботи в ДФС України: критичний огляд / О. В. Артюх // Економічні та соціально-правові парадигми розвитку Придунав‘я: збірник матеріалів ХХІ Міжвузівської науково-практичної викладацької конференції (11 квітня 2017 р.). – Ізмаїл: Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2017. – С. 11-16.
 22.  Артюх О. В. Кейс-стадія як форма самостійної роботи при вивченні навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД» / О. В. Артюх, Т. П. Добрунік // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Одеса, 31 січня – 1 лютого 2019 р.). – Одеса: ЦСОТ, 2019. – С. 280-282.
 23. Артюх О. В. Концептуальна модель системи внутрішнього контролю за об’єктами обліку [Електронний ресурс] / О. В. Артюх, Н. О. Хетагурова // Наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». ‒ 2018. ‒ № 1 (12). – С. 364-368. – Режим доступу: www.easterneurope-ebm.in.ua 12-2018-ukr
 24. Артюх О. В. Концепція суттєвості в практиці податкового аудиту / О. В. Артюх // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». – 2018. – Том 29 (68). – № 1. – С. 114-118.
 25. Артюх О. В. Методологічні аспекти податкового аудиту: співставлення понять [Електронний ресурс] / О. В. Артюх // Економіка та суспільство. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Вип. 7. – С. 873-879. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/634-artyukh-o-v
 26. Артюх О. В. Нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку / О. В. Артюх, Л. В. Кукава // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – С. 28-32.
 27. Артюх О. В. Необоротні матеріальні активи: методичні аспекти аудиторської перевірки / О. В. Артюх, Г. В. Бондар // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей ІІ міжнародної студентської науково-практичної інтернет конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 259-261.
 28. Артюх О. В. Нестача запасів: проблемні аспекти обліку і контролю/ О. В. Артюх, К. А. Семенюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – С. 169-171.
 29. Артюх О. В. Нормативна регламентація внутрішнього аудиту / О. В. Артюх, І. Каліна // Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 січня 2018 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – С. 128-130.
 30. Артюх О. В. Облік та аудит дебіторської заборгованості: напрями удосконалення / О. В. Артюх, К. М. Лосєва // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (27-28 травня 2016 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – С. 14–18.
 31. Артюх О. В. Облік продажу основних засобів у спрощеній системі оподаткування: нормативна невизначеність / О. В. Артюх, Ю. О. Савкіна // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (27-28 травня 2016 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – С. 21–23.
 32. Артюх О. В. Облікова політика в системі оподаткування / О. В. Артюх, В. С. Коваль // Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей ІV Мiжнародної студентської науково-практичної інтернет- конференцiї. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – С. 18-19.
 33. Артюх О. В. Особливості бухгалтерського обліку некомерційних організацій / О. В. Артюх, С. О. Кейдалюк // Інфраструктура ринку. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – Вип. 32. – С. 398−402.
 34. Артюх О. В. Підприємства роздрібної торгівлі : особливості бухгалтерського обліку / О. В. Артюх, К. М. Сєрова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 23 травня 2019 р. – Харків : «Діса плюс», 2019. – С. 8-10.
 35. Артюх О. В. Податок на прибуток: проблема забезпечення однакового підходу до платників податків / О. В. Артюх, І. С. Дацька // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – С. 10-12.
 36. Артюх О. В. Податкові новації у 2019 році: аналіз законодавчих змін / О. В. Артюх, Т. П. Добрунік // Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф., 4 травня 2019 р. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – С. 96-98.
 37. Артюх О. В. Принципи контролю: проблематика визначення / О. В. Артюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород: Гельветика, 2016. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 20-26.
 38. Артюх О. В. Принципи податкового аудиту: питання класифікації / О. В. Артюх // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 4 (236). – С. 15-30.
 39. Артюх О. В. Проблеми аудиту фінансової звітності / О. В. Артюх, В. В. Красовський // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 77–79.
 40. Артюх О. В. Проблеми відображення зменшення корисності активів / О. В. Артюх, І. С. Дацька // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 35. ‒ С. 50-51.
 41. Артюх О. В. Проблеми гармонізації взаємовідносин підприємств та фіскальних органів держави / О. В. Артюх, К. В. Гузікова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – С. 167-169.
 42. Артюх О. В. Проблеми інформативності первинної облікової документації для підприємств різних галузей народного господарства України / О. В. Артюх, С. В. Шульга // Мистецтво наукової думки: міжнародний науковий журнал «ΛΌГOΣ». – Винниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – №5. – С. 25-27.
 43. Артюх О. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту на підприємстві / О. В. Артюх, А. В. Волинець // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 64-68.
 44. Артюх О. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємстві / О. В. Артюх, О. І. Шаталіна // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (27-28 травня 2016 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2.– С. 24-26.
 45.  Артюх О. В. Проблемні аспекти державного контролю податку на прибуток [Текст] / О. В. Артюх, Т. В. Терещенко // Матеріали ХХХVІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць. ‒ Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018. ‒ Вип. 36. ‒ С.74-77.
 46. Артюх О. В. Проблемні питання та напрями вдосконалення обліку руху товарів на підприємстві / О. В. Артюх, Є. Г. Цонкова // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей ІІ міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 22-24.
 47. Артюх О. В. Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації / О. В. Артюх // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – №9 (241). – С. 5-16.
 48. Артюх О. В. Розрахунки з оплати праці: методичні засади аудиторської перевірки / О. В. Артюх, А. Г. Падура // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей ІІ міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 262-264.
 49. Артюх О. В. Самостійна робота студентів: загальні положення / О. В. Артюх // Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: матеріали науково-методичної конференції. Секція 3. «Самостійна робота студентів в умовах модернізації вищої освіти» ОНЕУ (18.02.2016р.). – Одеса: Центр сучасних освітніх технологій, 2016. – С. 197-199.
 50. Артюх О. В. Система оподаткування в Україні: напрями вдосконалення / О. В. Артюх, М. В. Канюченко // Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки країни: перспективи та ефективність: збірник тез наукових робіт учасників: міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22 грудня 2018 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – С. 141-143.
 51. Артюх О. В. Стратегії удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб / О. В. Артюх, В. Д. Чусова // Перспективні шляхи розвитку наукових знань: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 січня 2019 року). – Київ : МЦНД, 2019. – Ч. І. – С. 32-33.
 52. Артюх О. В. Сучасна регламентація спрощеної системи оподаткування: огляд рекомендацій місії МВФ / О. В. Артюх, Д. В. Страхніцька // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 грудня 2016 року). – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 93-96.
 53. Артюх О. В. Сучасне усвідомлення методу в системі контролю / О. В. Артюх // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 168-171.
 54. Артюх О. В. Сучасні проблеми аудиту доходів / О. В. Артюх, С. П. Левченко // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 82–85.
 55. Артюх О. В. Теоретичні аспекти нарахування податків на доходи з фізичних осіб [Електронний ресурс] / О. В. Артюх, В. Д. Чусова // Світ економічної науки: матеріали економічної наукової інтернет-конференції [Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі], 19.02.2019. − 2019. – Вип. 11. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3032/
 56. Артюх О. В. Фахівці державного контролю в інвентаризаційному процесі: проблемні аспекти взаємодії учасників [Текст] / О. В. Артюх, М. В. Бостанжи // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (9 червня 2018 р., Запоріжжя). – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – 113-115.
 57. Артюх О. В. Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації / О. В. Артюх, Н. Д. Топольницька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 8-15.
 58. Артюх О. В. Фінансовий результат до оподаткування: проблемні аспекти визначення різниць [Текст] / О. В. Артюх, І. С. Дацька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2018. – №1 (100). – С. 86-91.
 59. Артюх О. В. Фінансові звіти країн світу: співставлення вимог / О. В. Артюх, В. О. Кльована // Мистецтво наукової думки: міжнародний науковий журнал «ΛΌГOΣ». – Винниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – №5. – С. 32-34.
 60. Артюх О. В. Функціональна орієнтація податкового аудиту: порівняльний аспект / О. В. Артюх // Економіко-правові та соціальні проблеми розвитку Придунав’я: збірник матеріалів ХХ міжвузівської науково-практичної викладацької конференції (25 травня 2016 року). – Ізмаїл: Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2016. – С. 7-10.
 61. Бабіч Д. В. Проблемні аспекти управління дебіторською заборгованістю / Д. В. Бабіч, О. В. Артюх // Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конф., м. Запоріжжя, 22 червня 2019 року. Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2019. – С 101-103.
 62. Гушан Ю. В. Автоматизація бухгалтерського обліку я чинник підвищення його ефективності / Ю. В. Гушан, О. В. Артюх // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конф. (м. Дніпро, 22 червня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С. 100-102.
 63. Державний фінансовий контроль: міжнародний досвід / О. В. Артюх, М. О. Навродська / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 4 (256). – С. 129-140.
 64. Ільюшенкова В. В. Тінізація економіки та відток капіталу як чинники недосконалості податкової політики держави / О. В. Артюх, В. В. Ільюшенкова // Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kralow, 17 czerwca 2019 r. – Kralow : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. – T. 2. – S. 19-23.
 65. Кльована В. О. Проблемні аспекти оформлення первинних документів / О. В. Артюх, В. О. Кльована // Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. – Kraków : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. – T. 1. – S. 103-105.
 66. Концептуальні засади внутрішнього податкового контролю / О. В. Артюх, О. Г. Сташко // Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 жовтня 2018 року). – Одеса: «Друкарський дім», 2018. – С. 84-86.
 67. Нульова ставка з ПДВ у системі вітчизняного оподаткування: дискусійні аспекти / О. В. Артюх, М. А. Гончар // Причорноморські економічні студії. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. − Випуск 30-2. – С. 118-121.
 68. Поняття «ризик» у сфері податкового аудиту / О. В. Артюх, О. В. Бєлінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018. – Вип. 20. – С. 23-27.

к.е.н. доцент

Белінська Ольга Вікторівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1979 р.)
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1986 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Облік і аудит».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, професійна етика

 к.е.н, ст.викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Бойко Ольга Станіславівна

Освіта: Одеський національний економічний університет
Досвід роботи: – 2004 р. – головний бухгалтер ВК «Теплообмінник»
2005-2012 р.– викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
2007 р. – отримала сертифікат САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик).
2012-2015 р.– аспірант кафедри економіки та управління національним господарством
2015 р. – викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Дисципліни, які викладаються: Системи та моделі бухгалтерського обліку, управлінський облік, фінансовий облік 1, фінансовий облік 2, облік зовнішньо-економічної діяльності

к.е.н., доцент

Волчек Руслан Миколайович

Дата народження – 19 грудня 1981 року
Навчання: З 1998 по 2003 року навчався на обліково-економічному факультеті Одеського державного економічного університету. 
З 2003-2007 року навчався у аспірантурі.
Курси: Оцінка об’єктів у матеріальній формі, Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію  на тему “Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами”.
Викладає курси – «Економічний аналіз», «Організація і методика економічного аналізу», «Фінансовий аналіз», «Звітність підприємств», «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємств», «Методи і моделі прийняття управлінських рішень і аналізі та аудиті».
Наукові інтереси – стратегічний та фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання; оцінювання вартості об’єктів у матеріальній формі; оцінювання вартості цілісних майнових комплексів; організаційне регламентування процесів реструктуризації підприємств; особливості складання звітності підприємств згідно МСФЗ.

к.е.н., доцент

Добрунік Тетяна Пилипівна

Освіта – Одеський інститут народного господарства, 1989р.
Досвід роботи: 1996 – ст. лаборант кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2003р. – викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2006 р.– старший викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2008 р. – присуджена наукова ступень кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
2009 р. – доцент кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2012 р. – присуджено звання доцента кафедри економіки, організації та обліку в АПК
2015р.– доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Дисципліни, які викладаються – «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Облік в галузях економіки», «Особливості обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору», «Облік і звітність підприємств АПК», «Економіка та організація агроформувань»
Сфера наукових інтересів – особливості обліку, оподаткування та звітності на підприємствах АПК

ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Доценко Олена Валеріївна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2001 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік інвестиційної та інноваційної діяльності», «Фінансова звітність», «1С Бухгалтерія 8.2.»
Напрямки наукових досліджень: удосконалення обліку основних засобів та капітальних інвестицій

ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Зварич Любов Володимирівна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2002 року.
Дисципліни, які викладаються: «Внутрішньогосподарський контроль», «Теорія фінансового контролю», «Аудит», «Внутрішній аудит», «МСА».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, Міжнародні стандарти аудиту.

ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Кубік Валентина Дмитрівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1983р.)
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1992 року: на посаді викладача з 1992 р. по 2002р.; на посаді старшого викладача з 2002 року.
З 2001 р. по 2014 р. – заступник декана ОЕФ з виховної роботи,
з 2014 року – голова профспілки ОЕФ, член вченої Ради ОЕФ.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Особливості обліку в галузях», «Звітність підприємства», «Організація обліку».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, організація обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

к.е.н, доцент

Кузіна Руслана Віліївна

Освіта:
Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи:
працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1996 року.
Дисципліни, які викладаються:
«Консолідована фінансова звітність», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Професійна етика в бізнесі», «Фінансовий облік» та інші.
Напрямки наукових досліджень:
корпоративний облік та корпоративна звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності, професійна етика.

д.е.н., професор

Лоханова Наталія Олексіївна

Освіта: Одеський національний економічний університет (повна вища освіта, аспірантура, докторантура).
Науковий ступінь: Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (з 2013 року).
Підвищення кваліфікації (міжнародне стажування): Нільс-Брок Копенгаген Бізнес Коледж (Данія, Копенгаген), Університет Варміа і Мазури (Польща, Ольштин).
Досвід викладацької роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ: з 1997 року – на посаді викладача, з 1999 року – на посаді доцента, з 2012 року – на посаді професора, 2014-2015 н.р. – завідувач кафедри економічного аналізу ОНЕУ, з жовтня 2015 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.
Членство в Радах: Член спеціалізованої Вченої ради ОНЕУ.
Досвід професійної практичної діяльності: практикуючий бухгалтер, фінансовий консультант, бізнес-тренер за сучасними міжнародними професійними програмами підготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів (АССА, САР).
Дисципліни, які викладаються: «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Консолідована фінансова звітність», «Стратегічний управлінський облік», «Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності».
Громадська діяльність: Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Мілько Людмила Вікторівна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2003 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік».
Напрямки наукових досліджень: облік фінансової звітності за національними стандартами, облік виробничих запасів, облік суб’єктів малого підприємництва.

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Муренко Тетяна Олександрівна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2002 року по сумісництву, з 2012 року в штаті
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Звітність підприємств»
Напрямки наукових досліджень: стійкий розвиток та економічна безпека підприємств

ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Самострол Світлана Вячеславівна

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1987р.)
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1995 року.
Дисципліни, які викладаються: «Аудит», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Ревізія фінансової діяльності», «Державний фінансовий контроль», «Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті»
Напрямки наукових досліджень: контроль та аудит, міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

к.е.н., доцент

Сиротенко Наталія Анатоліївна

Науковий ступінь: доцент кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Одеський державний економічний університет.
Досвід роботи: наявний досвід практичної та викладацької роботи.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Звітність підприємств».
Напрямки наукових досліджень: розвиток методології та організації обліку та контролю на мікро- та макрорівнях.

викладач кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту

Старенька Ольга Миколаївна

Освіта: Одеський державний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2003 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Облік та аудит», «Теорія контролю», «Внутрішній контроль».
Напрямки наукових досліджень: оперативне управління підприємством, облік та контроль.

к.е.н., доцент

Черкашина Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Освіта: Миколаївський сільськогосподарський інститут
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2011 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, облік у бюджетних установах, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

к.е.н., доцент

Шаровська Тамара Сергіївна

Освіта: Одеський державний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2009 року.
Дисципліни, які викладаються: «Аудит», «Державний фінансовий контроль», «Внутрішньогосподарський контроль», «Організація і методика аудиту за МСА».
Напрямки наукових досліджень: аудит, контроль, Міжнародні стандарти аудиту.

к.е.н., доцент

Шерер Ігор Леонідович

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді доцента з 1995 року.
Дисципліни, які викладаються: Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності, Фінансовий облік, Управлінський облік, Звітність підприємств, Організація обліку.
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

к.е.н, ст.викладач

Яцунська Олеся Сергіївна

Освіта: Одеський держаний економічний університет
Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2005 року.
Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності».
Напрямки наукових досліджень: облік та контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

 1.   Яцунська О. С. Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу : монографія / О. С. Яцунська. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 188 с.
 2.  Яцунська О. С. Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. С. Яцунська. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. – 162 с.
 3.  Яцунська О. С. Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. С. Яцунська. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. – 21 с.

0
ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська