Для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах

Кафедра: "Загальної економічної теорії і економічної політики»

4/5

к.е.н., доцент

Видобора Володимир Володимирович

Посада: кандидат економічних наук, доцент.
Освіта: У 2006 р. закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа».
Досвід роботи: З 2012 р. викладач кафедри «Загальної економічної теорії».
Дисципліни, які викладає: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: іноземні інвестиції, циклічність розвитку.

3/5

ст. викладач

Горшкова Ірина Арнольдівна

Освіта: У 1998 р. закінчила Одеській Державний Економічний Університет за спеціальністю “Економіка підприємства”, з 1998 по 2001 рр. навчалася в аспірантурі, з 2001 р. старший викладач кафедри «Загальної економічної теорії».
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія (для спеціальності “Менеджмент”), історія економічної думки та економічна історія.

4/5

к.е.н., доцент

Даниліна Світлана Олексіївна

Освіта: закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія».
Досвід роботи: викладач кафедри «Загальної економічної теорії», у 2012 році захистила кандидатську дисертацію по темі «Форми нагромадження капіталу в перехідній економіці».
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні проблеми економічної теорії.
Сфера наукових інтересів: нагромадження капіталу, концентрація та централізація виробництва і капіталу, фінансовий капітал, фінансова глобалізація.

5/5

д.е.н., професор

Жданова Людмила Леонідівна

Посада: доктор економічних наук, професор
Освіта: закінчила Одеський інститут народного господарства.
Досвід роботи: працює на кафедрі «Загальної економічної теорії» з 1974 року.
Дисципліни, які викладає: Політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, трансформаційна економіка, конкурентна політика.

5/5

д.е.н., професор,
член-кореспондент
НАН України

Звєряков Михайло Іванович

Посада: д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор ОНЕУ
Обов’язки: Керує діяльністю університету й несе персональну відповідальність за його розвиток, якість підготовки фахівців, проведення наукових досліджень, моральний стан і трудову дисципліну в колективі, проведення кадрової політики.
Представляє університет у всіх державних органах, установах і громадських організаціях.
Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.
Керує роботою Вченої Ради університету, науково-дослідної частини, приймальної комісії, відділу кадрів, відділу охорони праці, штабу цивільної оборони, канцелярії, юридичного відділу, дирекції студмістечка й інших структурних підрозділів загальноуніверситетського підпорядкування.
Керує підготовкою фахівців, зарахуванням, відрахуванням і відновленням студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
Приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників.
Здійснює контроль якості роботи викладачів, організації навчально-виховної й культурно-масової роботи, стану фізичного виховання й здоров’я, організовує побутове обслуговування студентів.
Заохочує працівників університету й накладає стягнення на них.
Контролює фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічне забезпечення й збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі університету.
Здійснює керівництво закордонними зв’язками й всіма формами зовнішньоекономічної діяльності університету.
Видає накази, які регламентують діяльність університету.

  1. Національна транзитивна економічна система: розвиток ринкових відносин та економічна політика : монографія / О. А. Артеменко, О. Г. Бакланова, М. І. Звєряков [та ін.] / за заг. ред. М. І. Звєрякова. – Херсон : Гельветика, 2020. – 224 с.
  2. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект : монографія / М. І. Звєряков, Л. Л. Жданова, О. С. Шараг. — Одеса : Астропринт, 2019. — 204 с.
  3. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція: монографія / М. І. Звєряков, Н. О. Кухарська, Н. А. Клевцевич, О. С. Шараг. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2019. – 241 с.
  4. Дослідження змісту і форм розвитку економічних відносин в національній економіці на прикладі України: монографія / за заг. ред. М.І. Звєрякова. – Одеса: Атлант, 2018. – 292 с.
  5. Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська до 2025 року: монографія / за заг. ред. док. економ. наук, професора А. І. Ковальова. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 106 с.
  6. Звєряков М. І. Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України: монографія / М. І. Звєряков, Л. Л. Жданова, О. С. Шараг. – Одеса: Астропринт, 2017. – 296 с.
  7. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія / М. І. Звєряков, А. І.Ковальов, Н. В. Сментина. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 175 с.
  8. Звєряков М. І. Теоретичні і методологічні основи дослідження економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес розвитку: монографія / М. І. Звєряков, Л. Л. Жданова, М. О. Уперенко та ін. – Одеса: Атлант, 2016. – 389 с.
  9. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ: «Центр учбової літератури», 2016. – 520 с.

5/5

д.э.н., профессор

Кухарская Наталья Александровна

Наукове звання, вчений ступінь: Д.е.н, професор.
Посада: професор.
Освіта: 1980 р. – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Географія, економічна географія» з прісвоєнням кваліфікації географ, викладач.
Дисципліни, які викладає: Стратегія діловіх переговорів, маркетинг інновацій, маркетинг, глобальна економіка.
Сфера наукових інтересів: Міжнародна економічна діяльність, регіональна економіка, інвестиційна політика, інноваційна економіка

4/5

к.і.н., ст.викладач

Луньова Ольга Костянтинівна

Посада: к.і.н., старший викладач.
Освіта: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, історичний факультет, спеціальність «Історія»;
Досвід роботи: працює в ОНЕУ з 1998 року;
Дисципліни, які викладає: Історія економіки та економічних вчень.
Сфера наукових інтересів: Історія економіки, соціально-економічна історія Придунайського краю, етнографія, історія старообрядництва

3/5

ст.викладач

Максименко Сергій Володимирович

Посада: старший викладач
Заклад, який закінчив:  Херсонський судномеханічний технікум – 1983 р. Ленінградський державний університет (за спеціальністю «політична економія») – 1991 р.
Досвід роботи: 1983–1986 робота на промислових підприємствах. 1991–2000 р. викладач кафедри загальної економічної теорії. З 2001 р. – старший викладач кафедри ЗЕТ.
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічної думки, методика викладання економічної теорії.
Сфера наукових інтересів: методологія економічних досліджень, історія економічної думки, ринок праці і ринок освітніх послуг.

4/5

Зав. кафедрою, к.е.н., доцент

Макуха Сергій Миколайович

Освіта: У 1978 р. закінчив Сімферопольське військове училище, у 1992 р. педагогічний факультет Гуманітарної академії Збройних Сил (м. Москва).
Досвід роботи: Служба у Збройних Силах з 1973 р., на викладацькій роботі з 1991 року.
Дисципліни, які викладає: політична економія, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: функціонування грошово-кредитної і банківської системи.

4/5

к.е.н., доцент

Несененко Павло Петрович

Посада: кандидат економічних наук, доцент.
Освіта: Одеський сільськогосподарський інститут, економічний факультет.
Досвід роботи: працює в ОНЕУ з 1991 року.
Дисципліни, які викладає: історія економіки та економічної думки, теорія аграрних відносин та аграрна політика, теорія та метод К. Маркса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, спецсемінар по К. Марксу і А. Маршаллу, спецсемінар по Дж. М. Кейнсу.
Сфера наукових інтересів: теорія аграрних відносин, історія економіки України, історія економічних вчень.

4/5

к.е.н., доцент

Патлатой Олександр Євгенович

Освіта: закінчив Одеський державний економічний університет в 2011 р.
Досвід роботи: викладач кафедри загальної економічної теорії з 2014 р.
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки.
Сфера наукових інтересів: філософія та методологія економічної науки, наукова праця в сучасній економіці, інноваційна економіка.

4/5

к.е.н., доцент

Росецкая Юлія Болеславівна

Освіта – вища.
Дисципліни, які викладає – Політична економія, Мікроекономіка, Макроекономіка, у тому числі англійською мовою.
Сфера наукових інтересів – Інституційна економіка, конкуренція та монополія, людський капітал.

4/5

к.е.н., доцент

Чередниченко Галина Анатоліївна

Посада: кандидат економічних наук, доцент
Освіта: закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування народного господарства».
Дисципліни, які викладає: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, національна економіка, економіка державного сектора, аналіз економічної політики.
Сфера наукових інтересів: Теоретичні засади державного регулювання сучасної економіки.

4/5

к.е.н., доцент

Шараг Олена Сергіївна

Освіта: вища, закінчила Одеський державний економічний університет.
Дисципліни, які викладає: Політична економія, мікроекономіка, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: якість економічного зростання; нова індустріалізація української економіки; питання ефективності виробництва; інноваційний розвиток.

4/5

к.е.н., ст. викладач 

Шатненко Катерина Олегівна

Освіта: повна вища, Одеський національний економічний університет, спеціальність: економічна теорія
Досвід роботи: ОНЕУ з 2015 р.
Дисципліни, які викладає: мікроекономіка
Сфера наукових інтересів: промисловий капітал, інновації, економічне зростання, нова індустріалізація.

0
ukУкраїнська
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська