Приклади бібліографічного опису

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV— V ст. ; № 14). — Переклад за вид. Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J. P. Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-8744-87-Х.
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 966-02-3964-5.
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с : іл., портр. — (Ювеліри України ; т. 1). — ISBN 966-965-810-1.
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. : портр. — (Першотвір = Individual). — ISBN 966-663-178-4.
 5. Сукач О. О. Європа проти рабства : навч. посіб. / О. О. Сукач. – Одеса : Атлант, 2015. – 295 с.
 6. Дмитренко І. А. Екологічне право України : підруч. / І. А. Дмитренко – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: Атлант, 2008. – 351 с.

 7. Коваленко В. В. Антикризове фiнансове управлiння в системi  суб’єктiв  економiчної  дiяльностi : методи  та iнструменти  оцiнювання: моногр./ В. В. Коваленко. – Одеса : Атлант,   2020. –  382 с.

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. : іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. — ISBN 966-518-338-9.
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 358—362. — ISBN 978-966-2004-01-4.
 4. Кузнєцова Л.  В. Цiноутворення  в банкiвськiй справi : пiдруч. / Л. В. Кузнєцова,  Л. В. Жердецька.  – Одеса : Атлант, 2021. – 320 с.

 1.    Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. ISBN 978-966-415-020-7.
 1.    Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. — К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. — 106 с. : табл. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). — Бібліогр.: с. 106. — ISBN 966-7803-97-Х.
 1.   Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7.
 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 504—510. —ISBN 966-83243-34-Х.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія “Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн. ; кн. 13). — Бібліогр.: с. 84—85 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-10-9.
 3. Iнформатика для економiстiв : навч. посiб. / В. М. Беспалов , А. Ю. Вакула , О. М. Гострик  та iн. – К. : ЦУЛ , 2019. – 788 с.

 1.   Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу). — ISBN 978-966-2923-73-5.
 2.   Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. — ISBN 978-966-349-045-Х.
 3.   Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 190. — ISBN 978-966-2923-76-6.
 4.   Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-568-897-6.
 1.   Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—              . — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-02-4254-8. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5.

або

 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945. Ч. 2. Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5.

 1.   Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2005—  . — (Серия “Нормативная база предприятия”). — ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. — 2005. — 277 с. — ІSBN 966-7961-46-Х.
 1.   Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — 369, [1] с.: портр. — (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4). — ISBN 966-318-562-7.
 2.   Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Право, 2002—                  . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4.
 1.   Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О. М. (голова)  [та ін.]. — К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006—           . — (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією” : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.). Кн. 3. — 2007. — 655 с.: іл., портр. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 978-966-8837-06-01.
 2.   Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К. : НТУУ “КПІ”, 2006. — 125 с. : іл.
 1.   Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.
 2.   Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл. — ISBN 966-8059-08-5.
 3.   Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). — Текст парал.: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.
 4.   Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7056-81-3.
 5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7257-60-6.
 6. Журавльов  Ю. В. Стан  ринку електронної комерції Одеси   та   Одеської   областi / Ю. Журавльов,   Ю. Олiйник, Н. С. Меджибовська //   E-commerce :   проблеми, розвиток, перспективи : матерiали  I Всеукр.  наук.-практ. конф.  студентiв,  аспірантів та молодих учених у рамках  проекту TEMPUS  “ECOMMIS”, ( Дніпро, 5 – 6 черв. 2012 р.) – Дніпро : НГУ, 2012. – С. 14-16 .

 7. Матіщак Ю. І. Використання методу таксономії для оцінки складових розвитку підприємств / Ю. І. Матіщак // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 травня 2016 р., Дніпро). – Дніпро: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 118-123.

 1.   Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьков. физ.-техн. ин-т” ; ХФТИ 2006-4). — Библиогр.: с. 18—19 (23 назв.).
 2.   Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. —7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт /НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.
 1.   Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175. — ISBN 978-966-2011-05-0.
 2.   Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. : табл. — ISBN 966-301-090-8.
 3.   Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. — ISBN 966-8387-23-6.
 4.   Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.
 1.   Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти. — ISBN 966-585-199-3.
 2.  Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 217—218. — ISBN 966-7985-93-8.
 1.   Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок,
 2. — 96 с. : іл. — Алф. покажч.: с. 94—96. — ISBN 966-672-178-3.
 1.   Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). — ISBN 966-611-412-7.
 2.   Медична статистика : зб. нормат. док. / М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистик ; упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-99-4.
 3.   Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. : іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). — Бібліогр.: с. 73.
 1.   Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).
 1.   Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. : табл. — (Національні стандарти України). — Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.
 2.   Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. : табл. — (Національний стандарт України).
 1.   Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ “Леонорм-стандарт, 2006—      . — (Серия “Нормативная база предприятия”). — ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-7961-76-1.
 2.   Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. : іл., табл. — ISBN 966-96146-0-0.
 3.   Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003?]. — 11 с. : іл.
 4.   Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с., [4] л. ил. : табл. — Библиогр.: с. 226—227 (28 назв.). — Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181—192. — ISBN 966-508-397-Х.
 1.   Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ.
 2.   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
 1.   Андрєєва  Я. С. (викл. ОНЕУ).  Роль банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації : дис. … канд. екон. наук :  08.00.08 / Яна Сергіївна Андрєєва. – Одеса, 2014. – 203 с.: рис., табл. Додатки : с. 179-203. –  Бібліогр.: с. 159-178. – На укр. яз.
 2.  Гончаренко  Е. Н. (преп. ОНЕУ).  Формирование механизма устойчивого развития предприятия в условиях неопределенности экономической среды : дис. … доктора экон. наук :  08.00.04 / Елена Николаевна Гончаренко. – Одесса, 2014. – 395, [43] с.: рис., табл. Приложения [1-43]. – Библиогр.: с. 352-395. –  На рус. яз.
 1.   Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / Новосад Іван Ярославович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України “Харків. політехн. ін-т”. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18.
 1.   Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. —№ 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.
 2.   Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3.   Валькман Ю. Р. Моделирование HE-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. — Библиогр.: с. 59—61.
 1.   Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. — Бібліогр.: с. 14.
 2.   Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29. — Бібліогр.: с. 29.
 1.   Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. — Бібліогр.: с. 20.
 2.   Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского “Харьк. авиац. ин-т”. — Х., 2007. — С. 33. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. —Розд. 3. — С. 137—202.
 4. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2017. – № 9 (251). – 208 с.

 5. Добрунік Т. П. Стратегія розвитку фермерських господарств як основа підвищення їх конкурентоспроможності / Науковий вісник Одеського національного еконмічного університету. – 2011. – №7 (132). – С. 6-17.

 6. Сирчин О. Л. Методика планування показників кредитної діяльності банку / О. Л. Сирчин // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2017. – № 2-3 (63-64). – С. 127-134.

 7. Коваленко В. В. Забезпечення конкурентоспроможності банків України в умовах структурних дисбалансів економіки України / В. В. Коваленко, Ю. М. Бєлова // Науковий вісник Херсонського державного університету: Економічні науки. – 2016. – Вип. 20. – ч. 2. – С. 149-152.

 8. Звєряков М. І. Методологiчнi основи управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвських установ / М.  I. Звєряков // Актуальнi проблеми економіки. – 2019. –  №10. – С. 17-18.

 9. Сиротенко Н. А. Еколого-соціальні показники в звітності підприємств  / Н. А. Сиротенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2009. – Т. 12. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 32-37. 

 10. Ковальська Н. А. Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації / Н. А. Ковальська, Г. Д. Джунусалієва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць . : Сучасні тенденції розвитку мов / за ред.: В. І. Гончарова. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 6. – С. 68-71.

 11. Матіщак Ю. І. Вплив техніко-технологічної складової на розвиток молокопереробних підприємств України / Ю. І. Матіщак // Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: моногр. / за ред.: Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – C. 348-356.

 1.   Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . — Електрон. дані. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2001. — 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. — (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з екрану. — На контейнері назва сер. парал. укр., англ. — ISBN 966-573-216-1.
 2.   Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — Електрон. дані. — К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ;  12 см. — (Всеукраїнський перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3.   Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрану.

 Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Загальне позначення матеріалу (в даному випадку [Електронний ресурс]) наводиться у списках літератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.

 

ukУкраїнська
en_GBEnglish (UK) ukУкраїнська