Examples of bibliographic description

Коваленко В. В. Антикризове фінансове управління в системі  суб’єктів  економічної  діяльності : методи  та інструменти  оцінювання: моногр./ В. В. Коваленко. – Одеса : Атлант,   2020. – 382 с.

Кузнєцова Л.  В. Ціноутворення   в   банкiвськiй справі : пiдруч. /Л. В. Кузнєцова,   Л. В. Жердецька. – Одеса : Атлант, 2021. – 320 с.

Аудит   (основи   державного, незалежного   професійного   та внутрішнього  аудиту ) :   пiдруч. ;  наук. ред. Немченко В. В., Редько О. Ю. ; ОНЕУ та iн. –  К.: ЦУЛ, 2021. – 540 с.

Аудит   (основи   державного, незалежного   професійного   та внутрішнього  аудиту ) :   пiдруч.  –  К. : ЦУЛ, 2021. – 540 с.

Фiнансова дiяльнiсть i корпоративна стратегiя  комерцiйних банкiв: моногр. –  К: ЦУЛ,  Т.1 / Г.В. Астапова, О. Ареф’єва, В. В. Матвєєв, та iн. —  К.:  ЦУЛ, 2021. – 109 с.

Шевченко Т. Г. Повна  збiрка  творів:  в   5 т.   ( До   125-рiччя   з   дня народження) / Т.Г. Шевченко, та iн.; ред.  Корнiйчук О.Є. –  К.:  Держ. лiт. вид-во. – Т.   4   :  Поэзiя  Тараса Шевченка 1847р. – 1939. – 407 с.

Шевченко Т. Г. Повна  збiрка  творiв :  в  5 т.   ( До   125-рiччя   з   дня народження ) / Т.Г. Шевченко, та iн.; ред.  Корнiйчук О.Є. – К.:  Держ. лiт. вид-во. – Т.  3 :  Повiстi. – 1939. – 403 с.

Актуальнi проблеми розвитку економiчної теорiї в умовах глобалiзацiї: матерiали ХII Всеукраїнської наук. — практ. конф. “Покританiвськi читання” (Одеса, 2  грудня 2016р.): зб. наук. праць / ред. кол.: М. I. Звєряков ; А. I. Ковальов, Л. Л. Жданова, та iн. — Одеса: ОНЕУ, 2016. — 102 с.

Актуальнi   проблеми   розвитку економiчної   теорiї   в   умовах  глобалізації : матерiали   ХIII  Всеукраїнської  наук.-практ.  конф.”Покританiвськi  читання” (1  груд. 2017р.) : зб.  наук. праць / М.I. Звєряков;  А.I. Ковальов, Л.Л. Жданова,  та  iн. –  Одеса: ОНЕУ, 2017. – 124 с

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). — ІSВN 966-611-412-7.

Медична статистика : зб. нормат. док. / М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезпечення м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистик ; упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ІSВN 966-8318-99-4.

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. — Офіц. вид. — Київ : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. : іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). — Бібліогр.: с. 73.

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).

 Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. : табл. — (Національні стандарти України). — Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. : табл. — (Національний стандарт України).

Завадська  Д. В. Банки   у   фінансуванні інноваційного  розвитку   економіки:  дис.   д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси  i  кредит”/  Д. В. Завадська. — Одеса, 2019. — 269 с.

Завадська  Д. В. Банки   у   фінансуванні iнновацiйного  розвитку   економіки:  автореф. дис. на  здобуття  наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фiнанси  i  кредит”   /  Д. В. Завадська. — Одеса, 2019. — 36 с.

Єфимов Д. О. Фiнансова безпека банкiв в умовах невизначеностi та ризику : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 072 “Фiнанси, банкiвська справа та страхування” / наук. кер. В. В. Коваленко. —  Одеса: ОНЕУ, 2022. — 88 с.

Глави з книги:

1 автор:

Балджи М.Д. Удосконалення впровадження iнформацiйних технологiй  у дисциплiни екологiчного напрямку / М.Д. Балджи // Iнновацiйнi методи вдосконалення навчального процесу в умовах трансформацiї системи вищої освiти / Кер.  Звєряков М.I.; Т. Б. Кублiкова, А.З. Пiдгорний, та iн. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – С. 91 – 93.

​2 автори

Несененко П.П. Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії /П.П. Несененко, О.А. Артеменко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – C. 56-58.

4 і більше авторів:

Витоки та загальна характеристика інституціоналізму / П.П. Несененко, О.А. Артеменко, О.Є. Патлатой, Л.Л. Жданова // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – C. 116 – 132.

Збірник наукових праць:

Кубік В. Д. Оцінка зобов’язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В. Д. Кубік, Р. М. Волчек // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; гол. ред. М.І. Звєряков; заст. гол. ред.. А.І. Ковальов . – Одеса: ОНЕУ. – 2020. – № 3 – 4 (74-75). – С. 45–56.

Статті з періодичних видань:

1 автор:

Єгупов Ю. А. Система планiв сучасного промислового підприємства /  Ю. А. Єгупов // Економіст. – 2017. – N 5. – С. 13-21.

Звєряков М. І. Економiчний  розвиток в епоху становлення “цифрового капiталiзму” / М. I. Звєряков // Економiка України. – 2020. – N 8. – С. 3 – 23.

Кухарська Н. О. Нова “зборка” активiв на територiї регiону як механiзм  його капіталізації / Н. О. Кухарська // Економіст. – 2015. – N 11. – С. 15 – 18.

2 автори:

Сментина Н. В. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об’єднаних територiальних громад / Н. В. Сментина, А. А. Фіалковська // Економіка України. – 2019. – № 11- 12. – С. 49 – 59.

​3 автори

Гречкосій І. Д. Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного підприємства / І. Д. Гречкосій, О. В. Осичка, С. Ю. Ясинська // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; гол. ред. М.І Звєряков; заст. гол. ред. А.І.Ковальов. – Одеса : ОНЕУ. – 2020. – № 3 – 4 (74-75). – С. 74 – 87.

Матеріали конференцій

1 автор:

Волчек Р. М. Аналітичні процедури ідентифікації ризиків відображених у звітності підприємств / Р. М. Волчек, Г. О. Москалюк // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, (Одеса,  17-18 трав. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 374 – 376.

2 автори:

Гострик О. М. Міждисциплінарна конференція як інтерактивна форма в організації навчального процесу / О. М. Гострик, К. А. Калашнікова, Н. О. Нікітіна // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали наук.о-метод. конф. професорсько-викладацького складу. – Одеса : Одеський національний економічний університет, 2017. – С. 190-191.

Веб сайт:

Міністерство освіти і науки України : вебсайт. – URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення: 06.04.2022).

Книга:

Cучасна бюджетна система: правила та процедури [Електронний ресурс]: / ред. В. Зубенко  – К.: IБСЕД, 2017. – Режим доступу: https://www.ibser.org.ua/sites/ default/files/170x240_preview_0.pdf. – Назв. з екрану

Статті:

Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях [Електронний ресурс] / М.І. Звєряков // Економіка України.2022. – № 8. – С. 3—19. – Режим доступу https: // doi.org / 10.15407 / economyukr (дата звернення 04.04.2023)

Клепікова О. А. Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття рішень у споживчому кредитуванні [Електронний ресурс] /

 О. А. Клепікова, А. С. Семенов // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – No 2 (4). – С. 68–76 Режим доступу https://economics.net.ua/ejopu/2018/No2/68.pdf (дата звернення 04.04.2023)

en_GBEnglish (UK)
ukУкраїнська en_GBEnglish (UK)